Sunday , June 16 2024

ወግዓዊ ሓበሬታ፡ ናይዚ ወቕቲ ሃገራዊ መርመራ ከምዝተቛረጸ ተሓቢሩ።

ብሰንኪ ቫይረስ ክሮና ናይዚ ወቕቲ ሃገራዊ መርመራታት ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ከምዘቋረጸ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ትምህርቲ ምስ ተለቪዥን ሽወደን TT ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መንግስቲ ሽወደን ንማእከላይ ቤት ትምህርታት፡ ኮለጃት፡ ሞያውን ናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርታትን ንኽዕጸዋ መምርሒ ኣመሓላሊፉ ከምዝነበረን ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ( distance education) ንኽጥቀማ ምድላዋተን ኣጻፊፈን ከምዘለዋን ሓቢሩ።

ኣድላይ እንተድኣ ኮይኑ መባእታን መዋእለ ህጻናትን ንኽዓጽዉ ድሉዋት ከምዘለዉ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይዚ ዓመት ወቕታዊ መርመራ ክትግበር እንተዘይተኻኢሉ ጉዳያት ትምህርቲ ነቲ መርመራ ንኽቋረጾ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፍቓድ ረኺቡ ኣሎ። ወቕታዊ መርመራ ቤት ትምህርታት ንመምዘኒ ሃገራዊ ብቕዓት ተመሃሮ ዝጠቅም ኮይኑ ኣብ ትምህርታዊ ሲስተም ዓቢ ሚዛን ዘለዎ እዩ። እዚ መርመራ ድማ ንሳልሳይ፡ ሻዱሻይ፡ ታሽዓይን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርታትን ንናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርታ ዝመሃሩ ተመሃሮን ዝወሃብ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com