Tuesday , June 25 2024
The World Bank building (AP Photo/Andrew Harnik) DCAH103

ዓለማዊ ባንክ ንኣፍጋኒስታን ዝህቦ ዝነበረ ረድኢት ኣቋሪጹ። 

ጣሊባን: ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቊጽጻሮም: ዓለማዊ ባንክ: ነታ ሃገር ዝገብሮ ዝነበረ ሓገዛት ምብታኹ ገሊጹ። ኣብታ ሃገር ዘሎ ኲነታት ብፍላይ ድማ ኣታሕዛ ደቀንስትዮ ከም ዘሻቕሎ እቲ ውድብ ገሊጹ’ሎ።

ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝርከቡ ፕሮጀክቲታትና ምኽፋል ኣቋሪጽናዮ ኢና። ነቲ ኲነታት ከኣ ብቐረባ ምክትታልን ምዕዛብን ክንቅጽሎ ኢና” ክብል ኣፈኛ ዓለማዊ ባንክ ን AFP ገሊጹ’ሎ።

ዓለማዊ ባንክ: ኲሎም ኣባላቱ ካብ ኣፍጋኒስታን ክሳብ ዝወጹ ድሕሪ ምጽባይ እዩ ነዚ መግለጺ ሂቡ ዘሎ።

ምስ መሻርኽትና ብምዃን ብዓብዪ ወጻኢ ዝሰራሕናዮም ናይ ልምዓት ዓወታትና ብኸመይ ክንዕቅብን ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ክንሕግዝን ከም እንኽእል ኣብ ምምርማር ኢና ዘሎና ኢሉ’ሎ ኣፈኛ እቲ ውድብ።

እቲ ውድብ: ኣብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 20 ኣብ ስራሕ ዝርከባ ፕሮጀክቲታት ልምዓት ከም ዘለዋኦ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ 2002 ኣትሒዙ ብመልክዕ ሓገዝ 46 ቢልዮን SEK ወጻኢ ምግባሩ ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com