Friday , July 12 2024

ዓመጽ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮን ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መዛምድን

ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መዛምዲ ማለት፡ ንናይ ቀረባ ሰብካ ምዕማጽ ኮይኑ፡ ብሓይሊ ብምቊጽጻር፡ ብማህረምቲ ወይ ብምፍርራህ ሓይልኻ ምጥቃም ክካየድ ይኽእል። ኣብ ሽወደን፡ ኣንጻር ካልኦት ሰባት ዝቐንዐ ጎነጽን ፈኸራን ምጥቃም ክልኩል እዩ። ከምዚ ምግባር፡ ’ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ናይ ካልኦት ሰባት’ ስለዝኾነ ርእሱ ዝኸኣለ ገበን እዩ። ኣብ ስድራቤት ዓመጽ ምጥቃም’ውን ብሕጊ ክልኩል እዩ። ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መዛምዲ(Våld i nära relationer) ዝግበር ዓመጽ ክብሃል እንከሎ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ ሰብካ ዝካየዱ ኩሎም ዓይነታት ዓመጻዊ ተግባራት ማለት እዩ። ናይ ቀረባ ሰብ ክብሃል እንከሎ፡ ንኣብነት ፍሉየ-ጾታ ወይ’ውን ሓደጾታዊ መጻምዲ፡ ኣብ መንጎ ኣሕዋትን ቤተሰብን ወይ’ውን ኣዝማድ ማለት እዩ። ውላድካ ወይ መጻምድኻ ምህራም ክልኩል እዩ ንምባል’ውን እዩ። እዚ ኾይኑ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ዓመጽ ኣይተረፈን። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሰብኡት እዮም ነንስቶም ዝሃርሙ። ኣብ ገዛ ዝካየድ ዓመጽ፡ ኣካላዊ፡ ስነ ኣእምሮኣዊ፡ ቁጠባዊ፡ ነገራዊ ወይ ወሲባዊ ዓመጽ ክኸውን ይኽእል። ዓመጽ ክብሃል ከሎ፡ ምስ ወሲብ ዝተኣሳሰር ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ጒዳያት ጎንጺ ወይ ሓይሊ ምጥቃም ማለት ኮላይ እዩ።

ከም ቆልዓ መጠን፡ ወላዲኻ/ትካ ክግፋዕ/ክትግፋዕ ክትርእይ እንከለኻ፡ እቲ ዝኸፍአ ናይ ኣእምሮ ስቓይ እዩ። ኣብ ስድራቤት ዝካየድ ዓመጽ፡ ዳርጋ ኣይንገረሉን እዩ። እንታይ ንምባል እዩ፡ እቲ ዝሃረመ ይኹን ዝተሃርመ፡ ክልቲኦም ከምኡ ዓይነት ጸገም ከም ዘጋጠመ ይኽሕዱዎ ወይ ይሽፍኑዎ። ቆልዑ ግን ይርእዩ፡ ይሰምዑን ይርድኡዎን እዮም። ቆልዓ ከይተረፈ ክውቃዕ ወይ ክግፋዕ’ውን ልሙድ’ዩ። እቲ ሃስያ ዘስዕብ ፍርሂ ናይ ዓመጽ ንባዕሉ፡ ንጥዕናና ሰፍ ዘይብል ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ተጽዕኖ የስዕበሉ።

ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝብሃል፡ ሓደ ሰብ ምስ ዝውቃዕ፡ ጸጒሩ ምስ ዝምንጨጭ ወይ ከኣ ምስ ዝድፋእ እዩ። ስነ ኣእምሮኣዊ መጥቃዕቲ ዝብሃል ከኣ፡ ንኣብነት ከም ምፍርራሕ፡ ምድሃል፡ ምንዓቕ ወይ ምንእኣስ ክኸውን ይኽእል። ሓደ ሰብ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ኣነዋሪ ዝኾነ ነገራት ምዝራብ’ውን ስነ ኣእምሮኣዊ መጥቃዕቲ እዩ።

ሓደ ሰብ ዓርከ መሓዝኡ ካብ ምርካብ ምስ ዝእገድ’ውን ብተመሳሳሊ ክትርጎም ይኽእል። ቊጠባዊ ዓመጽ ዝብሃል ድማ፡ ምግባት ማለት ኮይኑ፡ ንኣብነት ሓደ ካብ መጻምዲ፡ ነቲ ገንዘባዊ ኣታዊታት ይቆጻጸሮ፡ እቲ ኻልእ ከኣ ብሕጽረት ይሳቐ። ንዋታዊ ዓመጽ’ውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ ሰብ ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ምስ ዘዕኑ ማለት’ዩ። ወሲባዊ ዓመጽ ክብሃል እንከሎ ኸኣ፡ ብዘይድልየት ወይ ብሓይሊ ዝካየድ ስጋዊ ርክብ ወይ’ውን ካልእ ዓይነት ወሲባዊ ተግባራት የጠቓልል። እዚ ድማ ኣይፋል ከምዘይትብል ዝገብር ኲነታት ብምፍጣር ክትግበር ይኽእል።

ምንጪ: information om sverige


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com