Wednesday , December 7 2022

ዓቢ ናይ ስራሕ ዕድል ንነበርቲ ማልሞን ከባቢኡን

ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሓት () ማልሞ ንልዕሊ 100 ወሃብቲ ስራሕ ብምዕዳም ዓቢ ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጢሩ ስለዘሎ እዚ ዕድል ክትጥቀምሉ ንሕብር::

ዕለት 07 የካቲት 2019

ቦታ slagthuset ,Jörgen kocksgatan 7A, Malmö

ሰዓት 10:00-15:00

አባላት አልኮምፒስ ክፍሊ ትግርኛ ጽቡቅ ዕድል ንትምነየልኩም::

ዓቢ ናይ ስራሕ ዕድል