Tuesday , July 16 2024

ዝኾነ ን ፖሊስ ኣብ ስራሕ ከለዉ ዝዕንቕፍ ጽንክር ዝበለ ሓድሽ ሕጊ ክወጽእ እዩ ተባሂሉ።

ኣብ መስርሕ ምሕዳን ገበነኝታትን ሕጊ ኣብ ምኽባር ንዝንቀሳቐሱ ሰብመዚ ንምዕንቃፍ ዝንቀሳቐስ ድማ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመታት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ዝኽእሎ ሕጊ ከምዝወጸ ተሓቢሩ ። ተሪር ምጥሓስ ሕጊ ዝፈጸመ ብውሑዱ ክልተ ዓመት ጀሚሩ ክሳብ 18 ዓመትን ዕድመ ልክዕን ማእሰርቲ ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ዝብይን እዩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኣንጻር ገበናት ጒጅለ ዘተኣታተዎን ካብ 2020 ጀሚሩ ገግባራዊ ምዃን ዝጅምርን እዩ ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com