Friday , July 12 2024

ዱባይ፡ ምስ ቀዳሞት ሰሓብቲ ከተማታት ተሰሪዓ

ከተማ ዱባይ ንበጻሕቲ ካብ ዝስሕባ 10 ቀዳሞት ከተማታት ዓለም ብምዃን፡ ቀቅድሚ ኒውዮርክ፡ ኳላ ላምፑር፡ ደልሂን ኢስታንቡልን ከም እተሰርዐት ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዘለዋ ከተማታት ዝበዝሑ በጻሕቲ ሃገር እትስሕብ ከም ዝዀነት ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ሎም ዘበን ጥራይ 16 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተቐበለት ኣረዲኦም። ዩሮ ሞኒተር ዝተባህለ ኣብ ከተማታት ዓለም መጽናዕቲ ዘካይድ ትካል፡ ኣብ 400 ከተማታት ዓለም ብዝኣከቦ ጸብጻብ፡ ዱባይ ካብተን ላዕለዎት 10 ሰሓብቲ ከተማታት ገይሩ ከም ዝሰርዓ ተፈሊጡ።

ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዘለዋ ከተማታት ንላዕሊ ዱባይ ኣጋይሽ ክትስሕብ ዝኸኣለትሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ፈኲስ ሕግታት ዘይበዝሖ ናይ ቪዛ ኣተዓዳድላ መስርሕ ስለ ዘለዋ ከም ዝዀነ እቲ ጸብጻብ የረድእ። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ብዱባይ ኣቢሎም ናብ ካልእ ሃገር ንዝሓልፉ (ናይ ትራንዚት) ገያሾ ክልተ መዓልቲ ክጸንሕ ዝኽእል ናይ ቪዛ ፈቓድ ስለ ዝወሃቦም፡ በጻሕቲ ናብታ ከተማ ክኣትዉ ከም ዝተባብዑ ይፍለጥ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ብዘይካ ከተማ ዱባይ፡ ጉዕዞ በጻሕቲ ናብ ኣቡዳብን ራስ ኣልኸይማን ዘሳልጥ ናይ ፈቓድ መስርሕ ዘርጊሓ ከምዘላ ምንጭታት ይሕብሩ።

ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ፡ ናይ ቻይና ከተማ ሆንግኮንግ ብብዝሒ ዓመታዊ በጻሕቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራይ ኣስታት 29.2 ሚልዮን ሰባት ናብ ሆንግ ኮንግ ከም ዝበጽሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ታይላንድ ርእሲ ከተማ ባንግኮክ ከኣ 24.1 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተቐበለት እቲ ጸብጻብ የረድእ። ናብ ታይላንድ ዝገሹ መብዛሕትኦም ኤውሮጳውያን፡ ካብ ቀዝሒ ሃገሮም ብምህዳም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ጸሓይ ንምስትምቓር ከምዝዀነ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com