Friday , July 12 2024

ዳህሳስ፡ ኣብ ሽወደን ካብ ዝርከቡ ተመሃሮ እቶም 15% ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘይዛዝሙ ሙኻኖም ተሓቢሩ።

ኣብተን ብማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕመን ትሕት ዝበላ ከባቢታት ሽወደን (ተነቀፍቲ ከባቢታት) ዝርከቡ ተመሃሮ፡ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ ተማሃሮ ሓደ ነቲ ግዴታዊ ናይ ትምህርቲ መድረኽ ዘይወደአ ምዃኑ ሓዲሽ ዳህሳስ ሓቢሩ። ሽሕ’ኳ እቲ መንግስቲ ብቢልዮናት ሓገዝ እንተገበረ፡ ውጽኢቱ ግን ኣንጻር መንገዲ ይሕዝ ከም ዘሎ grundskolan ዝተባህለ ናይ መምህራን መጽሄት ሓቢሩ። እዚ ናይ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ዳህሳስ፡ ኣብ ልዕሊ ተማሃሮ ናይ ኣብ 60 ተነቀፍቲ ከባቢታት ዝርከባ 59 ቤት ትምህርታት ዝተኻየደ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2019 ካብዘን ዝተጠቕሳ 60 ተነቀፍቲ ከባቢታት ኣብ 9 ከባቢታት ካብ ዝርክቡ ተማሃሮ እቶም 35.4% ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘይዛዘሙ እዮም።

እዚ ቁጽሪ’ዚ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝነበረ ምዃኑ መዝገባት ይሕብሩ። ኣብተን ብፍሉይ ከም ድኹማት ዝጥቀሳ 22 ከባቢታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2019 ገምጋም ናይቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘይዛዘሙ ተማሃሮ 40.5% ነይሩ። ምስቲ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ዝተመዝገበ ቁጽሪ ክነጻጸር እንከሎ ብ 38.1% ከምዝዛየደ ተሓቢሩ። ገምጋም ናይቶም ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ መላእ ሽወደን ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዘይዛዘሙ ተማሃሮ 15.7% ኮይኑ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ውጽኢት ናይቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ተነቀፍቲ ከባቢታት ዝርከቡ ተማሃሮ ብምንቁልቃሉ፡ መንግስቲ ሽወደን ኮነ ምምሕዳራት ሽወደን ነዚ ውጽኢት ንምምሕያሽ ቢልዮናት ክሮነር ከውፍሩ ጸኒሖም። ይኹን እምበር እቲ ፈተነ ዕውት ኣይነበረን። መንግስቲ ሽወደን፡ ምዕሩይነት ናይዘን ቤት ትምህርታት ንምውሓስ ኣብ ዓመተ 2020 ናይ 4.9 ቢልዮን ክሮነር ወፍሪ ከካይድ ወሲኑ ኣሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com