Sunday , June 16 2024
Credit: Johan Nilsson/TT

ድሕሪ ለበዳ ሰዓል ሓሰማ ስጋ ሽወደን ካብ ወጻኢ ዝኣቱ እገዳ

ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓን፣ ኣውስትራልያን ፊሊፒንስን ዝርከባ ሃገራት፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕማም ረስኒ ሓሰማ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምርካቡ፣
ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ስጋ ሓሰማ ሽወደን ደው ኣቢለንኦ ኣለዋ። ሕጂ 7 ዝሞቱ ሓሰማታት በረኻ በቲ ሕማም ከምዝተለኽፉ ተረጋጊጹ
ኣሎ። እዚ ሕማም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝዓብዩ ሓሰማታት ኣይተረኽበን፡ እንተኾነ ግን ሓረስቶትን ወከልቲ
ኢንዱስትሪ ስጋ ሽወደን ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ጽልዋ ኣዝዩ የሻቕሎም። እዚ ቫይረስ ንደቂ ሰባት ዘጥቅዕ ዘይኮነስ ንኻልኦት
ሓሰማታትን ሓሰማታትን ኣዝዩ ተላባዒ እዩ።
ምቁራጽ ኣእትዎት ዘገርም ኣይኮነን ትብል ዋና ኣካያዲት ስራሕ ናይቲ ንሓረስቶትን ኣፍረይትን ዝውክሉ ሓያሎ ጉጅለታት ናይቲ
ኢንዱስትሪ ዝውነን ናይ ረብሓ ትካል ሽወደናዊ ስጋ ኢዛቤል ሞሬቲ።

 

Credit: Johan Nilsson/TT

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com