Friday , December 1 2023

ድሮ ፍቓድ ስራሕ ዘለዎም ሰባት፥ ካብ ሓድሽ ደረት ደሞዝ ነጻ ክኾኑ ጻውዒት ቀሪቡ

ካብ 10-20 % ካብቶም ኣብ ሽወደን ፍቓድ ስራሕ ረኺቦም ኣብ ሽቕለት ዝርከቡ ዜጋታት ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮኑ ሰባት ነቲ
ኣብ ዝመጽእ ባሕቲ ሕዳር ጀሚሩ ዝተኣታቶ ሓድሽ ደረት ዝዳረግ ኣታዊ ኣይረኽቡን እዮም ዝብል ግምት ከም ዘለዎ ኤጀንሲ
ሚግሬሽን ሽወደን ገሊጹ። ካብ ባሕቲ ሕዳር ኣትሒዙ እቶም ወርሓዊ ኣታዊኦም ልዕሊ 27,360 ክሮና ዝኾኑ ዜጋታት ሃገራት
ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘይኮኑን ፍቓድ ስራሕ ረኺቦም ክዓዩ ዝጸንሑ ሰባት ጥራይ ፍቓድስርሖም ከም ዝናውሐሎም ዝፍለጥ እዩ።
እዚ መጠን ደሞዝ 80% ካብ ማእከላይ ደሞዝ ሽወደን እዩ።
"እቶም ድሮ ኣብዚ ዘለዉን፥ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ዘውፈሩን ሰባት ካብቲ ሓድሽ ጠለብ ነጻ ክኾኑ ኣለዎም" ክብል ኣብ ስቶክሆልም
ኣብ ኢንዱስትሪ ኣገልግሎት ዝሰርሕ ክሪነንዱ ማሃልደር ጸዊዑ።

 

Credit:Pixabay

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com