Tuesday , June 25 2024
Photo the Japanese weather satellite Himawari-8, with the volcanic cloud on the right. (Japan Meteorology Agency via AP) TKMY203

ገዚፍ እሳተ-ጎመራ፡ ናይ ሱናሚ ማዕበል የኸትል

ኣብ ቶንጋ ዘጋጠመ፡ መስተንክራዊ ዝኾነ እሳተ-ጎመራዊ ግንፋለ ኣብ ከባቢ ናይቲ ደቡባዊ ፓሲፊክ ዝርከብ ወሰን ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት ብራዕዲ ነቲ መንበሪኦም ራሕሪሖም ንኽወጹ ከምዘገደዶም ተሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ናይ ሳተላይት ምስልታት፡ ካብ ጥቓ እተን ኣብ ቶንጋ ዝነበራ ሓደ ሓደ ደሴታት ካብ ጥልቂ ናይቲ ባሕሪ ኣዝዩ ገዚፍ ናይ ቃንጥሻ ቅርጺ ዘለዎ ግንፋለ ክለዓል ከሎ ከምዘተራእየ ተሓቢሩ። ድሕሪ ብዙሕ ግንፋለታት ስዒቡ፡ እቲ ‘ሁንጋ’ ተባሂሉ ዝፍለጥ እሳተ-ጎመራ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ከም ብሓድሽ ሂወት ከም ዝዘርአ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
እዞም ግንፋለታት ብተርኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ምንቅስቓሳት ብምስዓቦም፡ እዚኦም ድማ ገዘፍቲ ማበላት ኣለዓዒሎም። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተኑ ቪድዮታት ከምዘርእይዎ፡ ነበርቲ ደሴታት ቶንጋ፡ ካብቲ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝውሕጅ ዝነበረ ማያት ክሃድሙ ከለው ተራእዮም ኣለው።
ናይታ ሃገር ንጉስ ዝኾነ ቱርፖው VI ውን መንበሪ ገዝኡ ጥቓ እቲ ገገም ባሕሪ ብምዃኑ፡ ንቤተ-መንግስቱ ገዲፉ ከምዝወጸ ናይቲ ከባቢ መራኸቢ ሓፋሽ ጸብጺቡ’ሎ።
ከም ፊጂ፣ ሳሞዋን ኒው ዚላንድን ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ሓደገኛ ማዕበላት ከርክበን ከምዝኽእል መጠንቀቕታታት ከምዝበጽሐን ተፈሊጡ’ሎ። ዛጊድ እቲ እሳተ ጎመራ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት ዘስዓቦ ጉድኣት ከምዘየለ ተፈሊጡ’ሎ።
ሁንጋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 20 እዩ ክግንፍል ዝጀመረ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ሃዲኡ ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ኣብ ቀረባ ማዓልታት እንደገና ክደሀ ከምዝጀመረ እዩ ተሓቢሩ።
ምስልታት ናይ ሳተላይት፡ ንጎኒ 5 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ናይ ዶሮና ደበናን ኦምኡ ድማ ንላዕሊ ናብ 20 ኪሎሜትር ዝበጽሕ ሃፋን ከምዘርእዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
እቲ እሳተ-ጎመራ እቶም ናይ ዓለም ክልተ ቴክቶኒክ ፕለይትስ ማለት’ውን ፓሲፊክን ኣውስትራሊያን ዝባሃሉ ፕለይትስ ኣብ ዝራኸቡሉ መጋጥምቲ ቦታ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ቦታ ድማ እሳተ ጎመራ ይኹን ምንቅጥቃጥ መሬት ልሙዳት ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com