Friday , July 12 2024

ጋግ ኣታዊታት ሽወደናውያን ኣብ ዝቕጽል 15 ዓመታት እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ክብል ሓደ ቊጠባዊ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ።

ፖለቲከኛታት ዘድሊ ምትእትታው እንተዘይጌሮም ጋግ ኣታዊታት ሽወደናውያን ኣብ ዝቕጽል 15 ዓመታት እናወሰኸ ክኸይድ እዩ ክብል ሓደ ቊጠባዊ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ። እዚ ጸብጻብ ሓደ ኣሃዱ ቊጠባዊ ትብተና ዘዳለዎ ኰይኑ ካፒታል ኣታዊ ኣዝዩ ዘይምዕሩይ ብዝኾነ ኣገባብ ይመቓራሕ ምህላዉን ኣዝዮም ውሑዳት ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ፒራሚድ ዘለዉ ጥራይ ነቲ ዝበዝሐ ሃብቲ ይማቐልዎ ምህላዎም ኣመልኪቱ።

ምውሳኽ ኣባይቲን ቅዲ ኣከፋፍላ ቀረጽን ነዚ ኣበርክቶ ምግባሮም እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ’ሎ። ካልእ ምኽንያት ምፍልላይ ኣታዊታት ደርቢ ታሕተዋይ ጽፍሒ ብዘገምታ እዚ ድማ ብምኽንያት ካብ ኣገልግሎታት ብዝፈዝተነ ዝውስኽ ደሞዝ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ዕዳጋ ሽቕለት ምድኻሙ ሓደ ካብ ምጒዳል ክፍሊታት ምዃኑ ዘመልከተ እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት መዋቕራዊ ለውጢን ቴክኖሎጂያዊ ምቅይያራት ምግባሩን፥ መጠን ዝለዓለን ዝተሓተን ደሞዝ ምስ ማእከላይ ደሞዝ ብምውድዳር ምውሳኹ ድማ ተመልኪቱ። ውጽኢታዊ ዝኾነ እንተ ዘይተወሲዱ እዚ ተርእዮ ክሳብ 2035 ክቕጽል እዩ ክብል እቲ ጸብጻብ ተነብዩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com