Thursday , June 20 2024

ግጥማት ፕርመር ሊግ ኣብ 25 ጸወትኡ!

 • ማን ዩናይትድ ዝሓለፈ 6 ተኸታታሊ ጸወታ ብምዕዋታ ዝልዓለ ኢድ ሒዛ ትርከብ።
 • ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ መሓመድ ሳላሕ ብ 17 ሸቶታት ን ኣብ ኣብሞያንግ ኣኸቲሉ ብብዝሒ ሸቶታት ይመርሑ።
 • ሊቨርፑል ኣብ 13 ጸወታታት ሸቶ ከይተመዝገባ ኣብ ሰለዳ ፕርመር ሊግ ብመሪሕነታ ትቕልሶ።
 • ሊቨርፑል ዝወሓደ ሸቶ ዝተመዝገባ ክለብ ማለት 13 ሸቶታት ኽትከውን ከላ ማን ሲቲ ብወገና ዝበዝሔ 62 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ።
 • ኤደን ሃዛርድ ብ 10 ንሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ብምቕራብ በይኑ ይመርሕ።
 • 38 ግዜ ዕላምኡ ዝሓረመ ፈተነታት ብምግባር መሓመድ ሳልሕ ተወዳዳሪ የብሉን።
 • ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ ጆርዲንሆ 2078 ግዜ በይኑ ኩዑሶ ተቀባቢሉ።
 • ሃዛርድ ብብዝሒ በደል (ፋውላት) ዘጋጠሞ ተጻዋትይ እዩ።
 • ተጻዋትይ ክለብ ቦርንማውዝ ዝኾነ በርማ 9 ግዜ ብጫ ዝተስመዓሉ ተጻዋትይ እዩ።
 • 16, 257 ግዜ ኩዑሶ ብምቅብባል ክለብ ማን ሲቲ መወዳደርቲ የብላን።
 • ብብዝሒ ናብ ሸቶ ፈተነታት ዝገበረት ክለብ ማን ሲቲ 402 ግዜ ካብዚ 154 ዕላምኡ ዝሃረመ እዩ።
 • ዝውሕደ ሸቶታት ዘመዝገበት ክለብ ሁድስፊልድ 13 ሸቶታት።
 • ብብዝሒ ሸቶ ዝተመዝገባ ድማ ክለብ ፉልሃም 51 ሸቶታት።
 • ተጻዋታይ ክለብ ብራይተን ሙራይ ብዝሒ በደል ዝፈጸመ  57 ግዜ።
 • ሓልዊ ልዳት ዌስትሃም ፋብያንስኪ 86 ፈተነታት ብምድሓን ኣብ ቅድሚት ይስራዕ።
 • ክለብ ሌስተር ሲቲ ኣርባዕተ ተጻወቲ ብቀይሕ ካርድ ዝተባረርዋይ ክለብ ክትከዉን ከላ ሳውዝሃምፕተን ድማ 48 ግዜ ብጫ ካርድ ብምርካብ ብቀዳምነት ይመርሓ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com