Friday , May 31 2024

ጓል 20 ዓመት ኣብ ስሜን ስቶክሆልም ተቐቲላ

ኣልኮምፒስ፡ ሽወደን (Reuters) – ሓንቲ ጓል 20 ኣብ ገዝኣ ኣብ ሺስታ፡ ሰሜን ስቶክሆልም፡ ብፖሊስ ሞይታ ተረኺባ።

ፖሊስ ንሓደ 50 ዝዕድመኡ ሰብኣይ ብጥርጠራ ሒዞምዎ ኣለዉ፡ ይኹንምበር ናይቲ ሓደጋ ኩነታትን ናይቲ ጥርጡር ምስቲ መዋቲ ዘለዎ ርክብን ብዝርዝር ኣይተፈልጠን።

ፖሊስ ከም ዚብሉ፡ ንሳቶም ኣብቲ ኣፓርትማ ባእሲ ይካየድ ከም ዘሎ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዚቕመጡ ሰባት ሰሚዖም። ሓደ ካልእ ድማ ኣብቲ ቦታ ሓደ ሰብ ብ”ሕማም ልቢ” ይሳቐ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ይኹንምበር፡ እቶም ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ፡ እቲ ጉዳይ ናይ ቅትለት ከም ዝኾነ በሪሁ።

“ጭከና ዝመልኦ ቅትለት እዩ ነይሩ። ሓደ ሰብ ሒዝና ኣሎና፡ ግዳይ ናይቲ ቀታሊ ድማ ሞይቱ ኣሎ”።

የርዲን፡ እቲ ግዳይ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ከም እተረኽበ ኣረጋጊጹ፡ እቲ ጥርጡር ድማ ኣብቲ ቦታ ተታሒዙ፡ ይኹንምበር ኣብቲ ቦታ ካልኦት ሰባት ምንባሮምን ዘይምንባሮምን ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበን።

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com