Saturday , December 3 2022
Anders Wiklund/TT

መስርሕ ፍርዲ ን ሰደተኛታት ጸቓናጸበ መርበብ ሓበሬታ ሽወደን ተናዊሑ!!

ውሳነ ፍርዲ መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ” ስታንድ ፎር ሽወደን” ተናዊሑ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ዓሌታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋን ንስደተኛታት ዘናሽዉ ርእይቶታትን ብምጽሓይ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ክሲ ክነጽጎ ምጽንሑ ተገሊጹ። ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ስደተኛታት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን” ኣህባይ ” እዮም ” ኣስላን ካልኦት ዓሌትን ክጸንቱ እዮም ዘለዎም” ዝብል ጽሑፋት ምውጹኡን ይንገር።