Monday , July 22 2024

ፊንላንድ፡ ቁጽሪ ተጓዓዝቲ ቪኣር ይውስኽ

Credit: Kicki Nilsson / TT

ኩባንያ ባቡር ፊንላንድ ቪኣር ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጽጸር ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ርሑቕ ጉዕዞታት ናይ 8% ሓያል ወሰኽ ከምዘርኣየን፡ ኣስታት 1.4 ሚልዮን ጉዕዞታት ከም ዘመዝገበን ገሊጹ። እዚ ወሰኽ ብቐንዱ ምስቲ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝረአ ዘሎ ልምዲ መገሻታትን ዓማዊል ዝተኣሳሰር እዩ። ካብ ጥሪ ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዝነበራ ኣዋርሕ 12.6 ሚልዮን ጒዕዞታት ነዊሕ መገሻ ተመዝጊቡ’ሎ። እዚ ኣወታዊ ምዕባለ ቁጽሪ ተጓዓዝቲ ምስቲ ኣብ ጽላት ጽዕነት ዘጋጥም ብድሆታት ዝጻረር እዩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ መጠን ጽዕነት ባቡር ብ 23% ነክዩ እዩ። ክሳብ ሕጂ ብድምር 19.1 ሚልዮን ቶን ጥራይ ዝተጻዕነ ኮይኑ፥ ምስ ዓሚ እንክወዳደር ዝተሓተ እዩ። ጽላት ጽዕነት ብሰንኪ ምድኻም ኩነታት ኢንዱስትሪን ምቁራጽ ትራፊክ ምብራቕን እዩ ብኣሉታ ተጸልዩ ዘሎ። ዋና ኣካያዲት ስራሕ ቪኣር ኤሊሳ ማርኩላ፡ ቊጽሮም እናአሰኸ ዝመጹ ተጓዓዝቲ ከም ተወሳኢ ክፍሊ ወይ ድማ ዝመችአ መንበርን ዓይነታት መግቢን ዝመሰሉ ተወሳኽቲ ኣገልግሎታት ይመርጹ ምህላዎም ትገልጽ።

ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝነበረ ምኽብር ሰዓት ባቡር 82% ምንባሩ እጢ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ’ሎ። ምድንጓያት ብቐንዱ ምስ ባቡር ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት (61%)፣ ካልኦት ምኽንያታት (21%) ን ምስ መሳርሒታት ዝተኣሳሰሩ ጸገማትን ካልኦት ረቛሒታት (18%) ተዋሂብዎም ኣሎ። ስራሓት ጽገናን ግዝያዊ ገደብ ፍጥነትን፡ ብፍላይ ኣብ መንጎ ፓርካኖን ሳይናጆኪን፡ ንኣሰራርሓ ሰዓት ዝጸሉ ርኡይ ረቛሒታት ምዃኖም ተረጋጊጹ ኣሎ። ብኣንጻሩ ኣገልግሎት ባቡር ውሽጢ ዓዲ ዝለዓለ መጠን ምሕላው ሰዓት 96.6% በጺሑ’ሎ። ጠንቂ ምድንጓያት ኣብ መንጎ ምስ ባቡር ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት (42%)፣ ዝተፈላለዩ ካልኦት ምኽንያታት (44%)፣ ከምኡ እውን ስርሒታዊ ረቛሒታት ቪኣር (15%) እዮም። ኣብ ጽላታት ተጓዓዝትን ጽዕነትን ዝረአ ዘሎ ተነጻጻሪ ኣንፈታት፡ ነቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁጽሪ ተጓዓዝቲ ንምእንጋድ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ መጓዓዝያ ናብ ባዕሉ ጽልዋ ይገድፍ ኣሎ—ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንኪ ታይምስ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com