Friday , July 12 2024
Credit Helsinki Times

ፊንላንድ ብ ምዕባለ ሳይበር ሰኲሪቲ ናእዳ ትረክብ

ፊንላንድ ካብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክሳብ ሳይበር ሴኩሪቲ ዝበጽሕ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ተጌራ እያ ትቑጸር። ፊንላንድ ኣብ 5G ጽቡቕ ሰጒማ 6G ኣብ ምቕባል እትርከብ ሃገር እያ ። ጎኒ ጎኒ እዚ መሪሕ ምዕባለ  ዲጂታላይዜሽን እታ ሃገር ልዑል ደረጃ መነባብሮ ዜጋታት ኣለዋ። ልዑል ቴክኖሎጂ ኣብ ትምህርቲ፡ ክንክን ጥዕና፡ መጓዓዝያን ርክብን ብዘይ ገለ ጸገም ብምውህሃዱ፡ ንህዝቢ ፊንላንድ ብዙሓት ሃገራት ዝምነያኦ ዝሓሸ ደረጃ ህይወት ክህልዎ ጌሩ እዩ።

መንግስቲ ፊንላንድ ንድሕነት ሳይበር ከም ሓደ ኣገዳሲ መሳለጥያን መምሃሪን ቴክኖሎጂ እዩ ዝርእዮ። ንፍልጠትን ትሕተ-ቅርጺ ጸጥታን እታ ሃገር ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ብርክት ዝበሉ መደባት ስልጠናን ስርዓታት ትምህርትን ድማ ይወሃቡ እዮም። በዚ ምኽንያት ፊንላንድ ብርክት ዝበሉ ማእከላት ቴክኖሎጂ ኔቶ ከተአንግድ ተመሪጻ ኣላ። ሕጋዊ ቅርጺ ፊንላንድ ንውልቀሰባትን ኩባንያታትን ካብ ሓደጋታት ገበናት ኦንላይን ንምክልኻል ስሉጥ እዩ። እዚ ድማ ንዜጋታትን ኮርፖሬሽናትን ዝቖሙሉ ቦታ ዝደልዩ ውሑስ ቦታ ዝህብ ብምዃኑ ናእዳ ረኺቡ’ሎ። ብዙሓት ከም ስሎቶዚላ ዝኣመሰላ ኩባንያታት ልዑል ውሕስነት ዝጠልባ ኮይነን፡ ፊንላንድ ንጸጥታን ምትእስሳር ዓማዊልን ቀዳምነት ዝህቡ ትካላት ንግድ ማራኺ ቦታ ጌርዋ’ሎ።

ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ኦስትሮቦትንያ ዝሓፈለ ረቡዕ ንኤቪታ ኢኒ ቤቲና ኮልሞነን ንሰለስተ ዓመትን ክልተ ወርሕን ማእሰርቲ ፈሪዱ። ንሳ እዚ ፍርዲ ዝተዋህባ ኣቐዲሙ ተንሳፊፉ ዝጸንሐ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተኻየደ ናይ ተዂሲ ገበን እዩ። እታ ሰበይቲ፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባትን ሕብረተሰብን ዘለዋ ዓሚቚ ጽልኢ ደፋፊእዋ ኣብ ከቢድን ሓደገኛን ተግባር ምውፋራ፡ ኣንጻር በዚ ድማ ኣብ ንጹሃት ህጻናት ነዚ መደብ ንምፍጻም ብምንቅስቓሳ እያ ተፈሪዳ።

ብተወሳኺ ብመሰረት መደባ ብረት ምርካባ ብዙሓት ተማሃሮ ኣብ ዝተረኽቡሉ እዋን ብመኪና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኸደትን ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ተገሊጹ’ሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ከም ዘጉልሖ እቲ ንሳ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ካብ ትጽቢት ወጻኢ እቶም ህጻናት እዩ ኔሩ። እቲ ውጥን መጥቃዕቲ ዓብዪ ፍርሕን ጭንቀትን ዘስዓበ ምዃኑ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ኦስትሮቦትኒያ ሓቢሩ’ሎ። ኮልሞነን ብከቢድ ወንጀል ምውናን ብረትን ኮነ ኢላ ገበን ንምፍጻም ብምውጣናን ነዚ ፍርዲ ምብቅዓ ሄልሲንጊን ሳኖማት ጸብጺባ’ላ።

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com