Friday , July 12 2024

ፋብሪካ ባተሪ ሸለፍትዮ ኣሽሓት ሰባት ክቘጽሩ ምኻኖም ገሊጾም!!

ኣብ ከተማ ሸለፍትዮ ዝህነጽ ዘሎሓዱሽ ፈብሪካ ባተሪ ሽቅለት ኣልቦነት ኣብ ምንካይ ዓቢ ተራ ክህልዎ ሙዃኑ ተገሊጹ። እዚ ፋብሪካ ናይ መኻይን ባተሪ ዘፍሪ ኮይኑ ክሳብ ዓመተ 2023 ዘሎ ግዜ ክሳብ 2500 ዝበጽሑ ሰራሕተኛታት ክቘጽር ሙዃኑ ገሊጹ’ሎ።

ነዚ ዝምልከት ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታን መራኸቢ ብዙሃን ምቚጻርን ምስልጣንን ሰራሕተኛታት (arbetsförmedlingen) ተዘርጊሑ ከምዘሎ ተሓቢሩ። በዓልመዚ ሽቕለት ማልሞ ኣብ መንጐ ወከልቲ ሰራሕተኛታትን ቈጸርትን ነሓሰ 19 ኣኼባ ክግበር እዩ ኢሉ’ሎ። እቲ ክትከል ተባሂሉ ዘሎ ፋብሪካ ባተሪ ኣዝዩ ዓብዪ ምስ ምዃኑ ብዝሕ ዝበሉ ሰራሕተኛታት ክትቈጽር የድልዮ ምህላዉ’ውን ተሰሚርሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com