Friday , June 14 2024

ፋይናንሳዊ ቁጽጽር፡ ባንክታት ንክፍሊት ዜቤታዊ ደገፍ ልቓሕ (Mortgage) ናብ 14 ኣዋርሕ ከስጋግርኦ ይሕተታ።

ብልቓሕ ኣባይቲ ዝገዝኡ ሰባት ንባንክታት ክኸፍልዎ ዝጸንሑ ክፍሊት ዜቤታዊ ደገፍ ልቓሕ (Mortgage) ካብ ሚያዝያ 14 ጀሚሩ ክሳብ ሰነ 2021 ንኽሰጋገር ቤት ጽሕፈት ፋይናንሳዊ ቁጽጽር ንባንክታት ተማሕጺኑ። ዕዳጋ ኣባይቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደጋ ከምዝርከብ ኣብ ኖርዲያ ናይ ቁጠባ ክኢላ ዝኾነት፡ ኣኒካ ፈንሴት፡ ሓሳባ ትገልጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ባንክታት ንግዚኡ ክፍሊት ዜቤታዊ ደገፍ ልቓሕ (Mortgage) ከሰጋግረኦን ብሰንኪ እዚ ንዘጋጥመን ከሳራ ክሽፍናሉ ዝኽእላ ዝተፈላላዩ ናይ ኣታዊታት መንገዲ ስለዘለወን ብኡ ክትክአኦ ክምዝኽእላ ቤት ጽሕፈት ፋይናንሳዊ ቁጽጽር ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሓቢሩ።

እዚ ናይ ክፍሊት ምትሕልላፍ ንብዙሓት ስድራቤታት ሩፍታ ክፈጥረለን ከምዝኽእል እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ። ገምጋም ወርሓዊ ክፍሊት ክሳብ 2940 ክሮነር ከምዝበጽሕ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቁጽሪ ናይቶም ተለቃሕቲ ከምዝበዝሐ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ወነንቲ ኣባይቲ ብምትሓቱ ገዛውቶም ኣብ ምሻጥ እንተድኣ በጺሖም፡ ዕዳጋ ገዛውቲ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከምዝኽእል ኣኒካ ፈንሴት ትገልጽ። ብሰንኪ ውሑድ ወለድ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝኽፈል ክፍሊት ዜቤታዊ ደገፍ ልቓሕ (Mortgage) ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማት ዕዳጋ ኣባይቲ ኣቐዲምና ተዛሪብናሎም ከም ዝነበርና ይዝከር። ዋሕዲ ወለድ ጠንቂ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ስድራ ቤታት ኣደዳ ዕዳ ኮይኖም። ብኡ መንጽር ድማ ዋጋታት ኣባይቲ ሰማይ ዓሪጎም ክትብል ኣኒካ ፈንሴት ዘረባኣ ዛዚማ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com