Friday , July 12 2024

ፓላማ ሽወደን ሓድሽ ሕጊ ንሓተትቲ ዑቅባ ዝምልከት የጽድቅ፡ ምቅይያራት ኣብ EBO-lagen።

።ፓርላማ ሽወደን ነቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ወሃብቱ ዑቅባ ባዕሎም ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ናይ ምንባር ዝህብ ሕጊ EBO-lagen ( ዝኾነ ሰብ ስጋብ ፍቓዱ ዝረኽብ ብ ኣድረስ ይኹና ብኻልእ ንኸይንቀሳሰ ዝኽልክል ሕጊ እዩ) ምቅዪያራት ከምዝገበረ ሓቢሩ። ሓደ ሓታቲ ዑቅባ ናብ ኣቀዲመን ናይ ማሕበራዊ ጸገማት ዘለወን ምምሕዳራት ኣድራሻ ሂቡ ካብ ካሞፕ ምዝ ዝወጽእ ካብ መንግስቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ናይ ቁጠባዊ ሓገዝ ይቓረጽ ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ድማ ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ካብ ጥሪ 2020 ተግባራዊ ኪከውንዩ።

እዚ ሓድሽ ሕጊ ንኣስታት 32 ምምሕዳራት ክትንክፍዩ ፡ ሓንቲ ካብዚኣተን ድማ ምምሕዳር ኡፕሳላያ። እዚ ሓድሽ ሕጊ ድማ ንምጉዳል ፍልልያት segregation ኣብ ማሕበረሰብ ዝዓለመዩ። ኣብተን ብብዝሒ ጻዕቂ ሰባት ዘለወን ቦታታትን ኣድራሻታትን ከምኡውን ናይ ምትሕንፋጽ ጽገማት ዘለወን ቦታታትን ኣድራሽታትን በዚ ሓድሽ ሕጊ ብቀጥታ ክጽለዋ እየን።

እዚ ሓድሽ ሕጊ ንሓተትቲ ዑቅባ ክሳብ ፍቃዶም ዝረክቦ ይምልከት። እዚ ሓድሽ ሕጊ ኩነታት ናይ ምርካብ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ግምት ዘየእተዊ እዩ ይብሉ ገለ ካብ ኣቀዲሞን ሓተቲ ዑቅባ ዝነበሩ ዝሃብዎ ርእይቶራት። ንሓተቲ ዑቕባ ኣብ መዓልቲ 74 ክሮነር መሻርፍ ካብ ሚግራሽን ይወሃቦም። እቲ ዝቅመጥዎ ካምፕ ምግብና ምስ ዝህልዎ ድማ ናብ 24 ክሮነር ይወርድ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com