Sunday , June 16 2024

ባህሊ

ኣብ እዋን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ትህኪት ንምውጋድ ዝሕግዝ ገለ ምኽርታት

“ደገ ብርትዕቲ ጸሓይ ኣላ”፡ “ብዙሕ ግዜ የብለይን”፡ ” ምጒያይ ኣድካሚ እዩ”፡  “ዝመጽእ ወርሒ ክጅምር እየ”…ወዘተ ዝብሉ ገለ ካብቶም ምንቅስቓስ ኣካላት ንምውጋድ ወይ ንምውንዛፍ እነዘውትሮም ምስምሳት እዮም። ካብ ከምዚ ዓይነት ትህኪት እትገላገለሉ ፍቱን ግብራዊ ምኽርታት እነሆ። ብዙሓት ሰባት ሓንቲ ውስንቲ መዓልቲ ከም ነጥበ መቐይሮ ህይወቶም ብምውሳድ ኲሉ ነገር ብስሩዕ ከካይድዎ ምዃኖም ይውስኑ። እንተኾነ ግና እዞም ውጥናት ከይወዓሉ ከይሓደሩ ይውንዘፉ እሞ ናብ …

Read More »

ሓቐኛ ዛንታ:ዕድል ድዩ?

ሳልሳይ ክፋልብጸጋብርሃን ጎይትኦም “ገለ ዝቐርበን ዝነበርኩ መሓዙት፡ ዓርኪ ወይ ኣፍቃሪ ክሕዛ ከለዋ፡ ንዓይ ከም ዘይምልከተኒ እናወሰድኩዎ’የ ዝጓዓዝ ነይረ። ኣብ ጠባይ ይኹን ኣብ ትምህርተይ ኣበሳ ከይተረኽበኒ’የ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ዛዚመ። ኣብ መበል ዒስራ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሳዋ ዝወረድኩ። ኣብ’ዚ ዓመት ሓደ ኣብ ገዛና ተሪፉ ዝነበረ ሓወይ፡ ኣሰር እቲ ዓቢ ሓወይ ብምስዓብ ናብ ወጻኢ ሃገር ከይዱ። ገዛና ድማ ሓንቲ ንዓይ …

Read More »

ሜሲ፡ ንክለብ ባርሴሎና ይገድፋ’ዶ ይኸውን

ኮኾብ ተጻዋታይ ክዕሶ እግሪ ዓለምና፡ ሜሲ፡ ምስ ሓዲሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ፡ሮናልድ ኩማን፡ ንኽዘራረብ ዕረፍቱ ኣቋሪጹ ከምዝተመልሰ ካቶሎናዊት ጋዜጣ ኣቃሊሓ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣብ ውሽጢ ክለብ ባርሴሎና ዘሎ ኩነታት ክቕየር ከምዝደሊ፡ ሜሲ፡ ክሕብር እንከሎ፡ ንባርሴሎና ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ድማ፡ ኩማን፡ ከም ዝገለጸሉ እታ ጋዜጣ ኣቃሊሓ። ንመጻኢ መደባት ክለብ ባርሴሎና ዝምልከት፡ ንጹር ዝኾነ ፕሮጀክት ከምዘየለን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ብባየር …

Read More »

ኣፍኣውን ኣካላውን ዘረባ (body language)

ኣማኑኤል ሳህለ ሓደ ሰብ ኪዛረበና ከሎ ወይ ምስኡ ከነውግዕ ከሎና፡ ስለምንታይ ኢና ገጹ ክንሪኦ እንደሊ? ነቲ ብደገ ኮይኑ ኪዛረበና ዚደሊ ሰብ እውን፡ እቶ ኢና እንብሎ። ከምዚ መግበሪና ምኽንያት፡ ነቲ ዘረባ ካብቲ ኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ነቲ ገጹን ነቲ ኣካላቱን ብምዕዛብ ነቲ ዘቕርቦ ዘሎ ሓበሬታ ክንግምግሞ ስለ እንደሊ እዩ። ሓደ ህጻን ንኣዲኡ ገለ ሃብኒ ኢሉ ምስ ዚሓታ፡ ንሳ ኸኣ ከም ዘይትህቦ ምስ …

Read More »

ምኽሳዕ፡ ማዕረ ወጻኢታት ኲናት፡ ንሕብረተሰብ ክሳራ የኸትል ምህላዉ ሓድሽ መጽናዕቲ ገሊጹ

ምኽሳዕ (ማለት ልዕሊ ዓቐን ክብደት ምድላብ ) ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ፡ ካብ ወጻኢታት ኲናትን ምትካኽን ዘይንእስ ጉድኣት የስዕብ እዩ ክብል ብ ትካል ማኪንሲ ግሎባል ዝወጸ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ዓለምና፡ ብልዑል ክብደትን ርጉድን ከም ዝሳቐ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ገሊጹ።ብምኽሳዕ ዝስዕብ ክሳራታት፡ ኣብ ሽወደን፡ ብተዛማዲ ምስ ከም በዓል ጀርመንን ዓዲ እንግሊዝን ዝኣመሰላ ኤውሮፓውያን ሃገራት ክወዳደር እንከሎ ዝወሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ …

Read More »

ሓቐኛ ዛንታ፣ዕድል ድዩ?

ካልኣይ ክፋልብጸጋርሃን ጎይትኦም “እወ፡ እንታይ ድየ ከተማኽረኒ ደልየ መስለካ። ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ሓደ ራኢ ሒዘ’የ ዝጉዓዝ ነይረ። ብሕንቃቐ ዓብየ። ከም ኣተዓባብያ ድማ ኣብ ህይወተይ ምልእቲ እምበር ጎዶሎ ከይከውን ማራ’የ ዝጥንቀቕ። ነቲ ዝነበረ ጸጥታ ዕላል ብምጅማር ተርብዓቶ።“ንስድራይ ንምሕጓስ ዘይገብሮ ነገር የብለይን። ኣቦይ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎ ብምዃኑ፡ ኣብ ርእሲ ጸገሙ ጸገም ክኾኖ ድልየት የብለይን፡” ብዝንታ ተዋሒጣ ስቕ በለት።“ከመይ ማለትኪ’ዩ?” ግር ከም …

Read More »

ሓንቲ ዓለም፣ ዓይነታት ምስትውዓል (types of intelligence)

ካልኣይ ክፋልን መወዳእታንኣማኑኤል ሳህለ ኣንፈታውን ቦታውን ምስትውዓል (spatial intelligence) ገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ሓደ ከተማ ምስ ኣተወ፡ ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ንኹሉ ናይታ ከተማ ሸነኻትን መውጽእን መእተውን ዕዳጋኡን ቤተክርስትያኑን መስጊዱን ኩሉ ኣብ ኣእምሮኡ ዘቐምጦ፡ ካብ ገዝኡ ወጺኡውን ንኺምለስ ኣይደናገርን። ገለ ድማ ኣሎ፡ ኣብ ሓደ ከተማ ዓመት ተቐሚጡ፡ እቲ ቀንዲ ጎደና ወይ እቲ ስታድዩም በየን ከም ዘሎ ዘይፈልጥ።ከምቲ ሓደ ብጻይና …

Read More »

ደሃይ ምስግጋር ተጻወቲ ዓለምና

1 ፓውሎ ዲባላ ናብ ርያል ማድሪድ። ዓባይ ክለብ ርያል ማድሪድ ቶኒ ክሩስ ወይ ኢስኮ ኣካል ምስግጋር ብምግባር ን ኣርጀንቲናዊ  ፖውሎ ዲባላ ምስኣ ንምጽንባር ምንቅስቓስ ጀሚራ። 2. ክለብ ባርሶሎና ን ፖርትጋላዊ ኣባል ክለብ ማንቸስተር ሲት በርናንዶ ሲልቫ ምስኣ ንምጽንባር ሕቶ ኣቕሪባ። እዚ ወዲ 23 ዓወት ፖርትጋላዊ ሎሚ ዓመት ኣብ ምክፍፋል ማንቸስተር ሲቲ ምስ መንእሰይ ፎደን ጹቡቅ ምንቅስቓስ ዘንጸባረቀ ኮይኑ የዕንቲ ባርሳ …

Read More »

ዕድል ድዩ? ሓቐኛ ዛንታ ቐዳማይ ክፋል

ብጸጋብርሃን ጎይትኦምከምዛ ዛንታ ገይሩ ዘደንገጸንን ዝደንጸወንን የለን፡ ህይወት ፈተና እያ፡ ነዛ ሓፍትና ዘጋጠማ መሰናኽል ህይወት ድማ፡ ዘገርምን ዘሰንበድን እዩ፡ ብዓቢኡ ድማ መሃሪ ዛንታ እዩ ዘለዋ፡ ሃንደበት ኣብ ሞባይለይ ብምድዋል እያ ብቖጸራ ረኺባ ዛንትኣ ኣዕሊላትኒ፡ ዘንብዕ ታሪኽ እዩ ዘለዋ፡ ካብ ፈለማ ክትሰምዖ ዘደንጹ ዛንታ።ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እያ፡ ናብ ተንቓሳቓሲ ቴለፎነይ ደዊላ ረኺባትኒ፡ እታ ገርሂ ጓል ሄዋን—“ሰላም ከመይ ውዒልካ?” ቅጥን ዝበለ ድምጺ …

Read More »

ዓይነታት ምስትውዓል (types of intelligence)

ኣማኑኤል ሳህለ ገለ ሰብ ኣሎ ብዶክቶረይት ዲግሪ ተመሪቑ፡ ፕሮፈሰር ዚብል መዓርግ ለቢሱ ከብቅዕ፡ ክዛረብ ክትስምዖ ከሎኻ፡ እምበርዶ ተማሂሩ እዩ ትብል። ኣቦታትናኮ ካብ ምህሮ ኣእምሮ ኢሎምዎ እዮም። ከምቲ ሓደ ኣብ 1920ታት ኣብ ሃገር ጣልያን ኪምሃር ምስ ተላእከ፡ ትምህርቱ’ውን ምስ ወደአ፡ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ንኣቦኡ ኣብ ዝለኣኸሉ መልእኽቲ ዝበሎ እዩ፥ “ኣቦ! እዛ ወርሒ ሚላኖስ ልክዕ ነታ ወርሒ ዓድና እያ እትመስል……”። ክልቲአተን ቆሎ …

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com