Sunday , June 16 2024

ባህሊ

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ምስቋር ኣፍንጫ ብደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዓለምና ይፍጸም’ዩ። ኣፍሪቃውያን፡ ኣዕራብ፡ ደቡብ ኣመሪካውያንን ቀያሕቲ ህንዳዊያንን፡ ካብ ነዊሕ ኣትሒዞም ምስቋር ኣፍንጫ ካብ መለክዒታት ጽባቐ ምዃኑ ብምእማን፡ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት የዘውትርዎ’ዮም። ህንዳዊያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ጽምብላት መርዓ ካብ ዝተፈላለዩ ማዕድናት ዝተዳለዉ ቀለቤታት ኣብ ኣእዛነን ተሰቚረን ይሳተፋ። ደቂ-ኣንስትዮ ቀቢላ ኣፓታኒ ፓራዳሽ ድማ፡ ንኽልተ ሸነኻት ኣፍንጫአን ብምስቋር፡ “ያፒን” ዝጽዋዕ ካብ ዕንጸይቲ ገረብ ባምቦ ዝተዳለወ መወተፊ የእትዋሉ። ምስ …

Read More »

ህዝብታትን ባህልታቶምን

ኣብ ደቡብ ኬንያ ዝነብሩ ኣህዛብ ወዲ ዝተገላገለት ነፍሰ-ጾር ንኣርባዕተ መዓልቲ፡ ጓል ዝተገላገለት ድማ ሰለስተ መዓልቲ ንበይና ኣብ ኣግነታ ይዓጽዉ። ኣብ’ዘን መዓልታት ድማ ዝዀነ ነገር ከይትሕዝ ይእግዱዋ። ክትበልዕ እንከላ’ውን ብማንካ ወይ ድማ ብዕንጸይቲ’ያ ነቲ መግቢ እትሕዞ። ድሕሪ ሰሙን ግን፡ መላእ ጸጉራ ብምልጻይ፡ ንቡር ህይወታ ከተካይድ ትጅምር። ኣባላት ቀቢላ ሳምቡሩ ንክቡር ጋሻኦም ክቕበሉ እንከለዉ፡ ጻዕዳ ጠል ብምሕራድ ደም ዝመልአት ንእሽቶ ሒላብ ይቕርቡሉ። …

Read More »

ጽቡቕ ርክብ

ጽቡቕ ርክብ ሓደ ሓፈሻዊ ትርጉም ወይ መግለጺ የብሉን። ንስኻን መጻምድቲኻን ንኽልቴኹም ጽቡቕዝኾነ ርክብ እንታይ ከምዝኾነ ባዕልኹም ክትውስኑ ኣለኩም። እዞም ዝስዕቡ ገለ ኣገደስቲ መልክዓት ናይ ጽቡቕ ርክብ ክኾኑ ይኽእሉ:* ማዕርነት: ክልቲኦም መጻምድቲ ማዕረ እዩም። ሓደ ነቲ ሓደ ኣይዕብልሎን;* ክብሪን ተቐባልነትን: ንስኻን መጻምድቲኻን 2 እተፈላለኹም ሰባት ኢኹም። ኩሉግዜ እተፈላለኹምኮንኩም ከምእትነብሩ ክትቅበሉዎ ኣለኩም;* እምነት: ንሓድሕድኩም ትተኣማመኑን ርክብኩም ኣብ ግልጽነት ዝተመስረተ ይኸውንን;* ኮሚዩኒኬሽን: ስምዒታትኩምን …

Read More »

ካብ ልምዲ ማውሪታንያ

ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገረ ማውሪታንያ፡ ኣብ መርዓ ፍልይ ዝበለ ልምዲ እዩ ዘለዋ። ኣብዚ ሕብረተሰብ፡ እታ ዝገዘፈት ጓል ኣንስተይቲ እታ ዝያዳ ተመራጺት እያ። በዚ ምኽንያት ድማ ስድራቤታት ደቆም ሓሙሽተ ዓመት ክመልኣ እንከለዋ፡ ኣብ ግዜ ክረምቲ ኣብ ሓደ መግዘፊ መዓስከር’ዮም ዝሰዱወን። እዚ ልምዲ ‘ለብሎህ’ (leblouh) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ መዓስከር እትኣቱ ጓል፡ ጠገለ ዘይብሉ መግቢ ክትበልዕ ኣለዋ። ሓደ ሓደ እዋን’ውን ተገዲዳ ትበልዕ …

Read More »

ብዛዕባ ህይወትን ሓጐስን

ሓጐስ እንተተባሂሉ፡ ማዕሪኡ ሕጉስ ናይ ምዃን ባህጊ’ዩ ዝዝከር። ሓጐስ፡ ምሕጓስ፡ ሕጉስ ምዃን ማለት’ዩ። ልክዕ ከም ካልእ ባህግታት ግና፡ ኣብ ህይወት መጠን ዝብህጎ ሓጐስ ዝረኸበ ውሑድ’ዩ። እዚ ግን፡ ናይ ብሓቂ ዘሐጕስ ስለ ዘይረኸብና ዘይኰነ፡ ብመጠን ኣብ ህይወት ዘለና ትጽቢታትን እንረኽቦ ውጽኢትን ግበረ-መልስን’ዩ። ኣብ እዋን ህጻንነት ዝነበረና ትጽቢት ምስ ዓበና ኣይንረኽቦን ኢና። ቈልዓ እንከለና፡ ዘሐጕሱና ዝነበሩ ነገራት ምስ ዓበና ተቐይሮም ይጸንሑና ወይ …

Read More »

ባህሊ ቓህዋ ዓረቢ ኣብ ቀቢላታት ዓረብ

ምስታይ ቡን ወይ ድማ ቓህዋ ብዓረብ፡ ኣብ መንጎ ኣዕራብ ብፍላይ ድማ ነበርቲ ገጠር ዓቢ ክብሪ ዘለዎ ጽምብል’ዩ። ቡን ከም ምልክት ልግሲ’ያ እትቑጸር። ኣብ ልዕሊ ኣግማሎም ልዑል ፍቕሪ ዘለዎም ኣዕራብ፡ ንቡን ካብ ጸባ ግመል ፈልዮም ኣይርእዩዋን’ዮም። ወግዒ ቡን ኣብ ኣዕራብ፡ ፍሉይ ልምዲ ኣቀራርባን ኣሰታትያን ኣለዎ። ኣብ ገለ ካብ’ዞም ገጠራት፡ ኣብ እዋን ሓዘን ቡን መራር ማለት ብዘይ ሽኮር’ያ ትቕረብ። ኣብ እዋን ሓጎስ …

Read More »

ሙዚቃን ዝኸርታቱን

ሙዚቃ ብዝኽሪ ንድሕሪት ሒዙካ ዝውንጨፍ ሮኬት’ዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ቅጽበት፡ ዝኽሪታትካ ዝቕስቅስ ሓይልን መልእኽትን ኣለዎ። ከም ኣብነት፡ ናይ 60ታትን 70ታትን ደርፊ ዝሰምዐ ሰብ፡ ብቕጽበት ናብ’ቲ እዋን ክገይሽን ክሕንበብን ሓደ ይኸውን። ናብ ሕሉፍ ዕድመኡ ተመሊሱ ይዝክር፡ ይጠዓስ፡ የስቆንቁን፡ ይበኪ፡ ይሕበን. . .። ብሓፈሻ ናብ ናይ’ቲ እዋን ዝነበሩ መተዓብይቱ፡ መዛኑኡን ሂወቱን ብሽኩ-ሽኳ ዝኽሪ ሙዚቃ ኣቢሉ ይዕዘር። “ኣየ’ወ ክጥዕም፡ ክሓስም” እናበለ ድማ ኣብ …

Read More »

ቅቡል ክትከውን

ምስ ሰባት ኣብ እትቀራረበሉ እዋን ፍሽኽታ ኣዘውትር። ሰባት ከዕልሉኻ እንከለዉ ድማ ጽን ኢልካ ተገዲስካ ስምዓዮም። ኣሉታዊ ነቐፈታ ምሃብ ምስ ሰባት ከረሓሕቐካ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ምኽሪ ኣዘውትር። ካብ ንነቐፌታ ምቅድዳም ሓሳባት ሰባት ክትቅበል ፈትን። ኩሉ ግዜ ሻራዊ መርገጺ ምሓዝ ምስ ሰባት የባእሰካዩ። ስለዚ ርትዓዊ ኩን፡ ሰባት ከይጸልኡኒ ኢልካ ንሓቂ ኣይትሕብኣያ። “ኣነ ሃህ ኢለየ ዝዛረብ” እናበልካ ድማ ስምዒትካ ኣይትደርጕሕ። …

Read More »

ጽልዋ ቁጥዐ ኣብ ስድራቤት

ክብርታቱ ከውሕስን ይኽእል። ኣብ ውሽጢ ኣባላት ስድራቤት ቁጥዐ ምስ ዘጋጥም ግን ብኸመይ ኢና ንፈትሖን ንጽግኖን? ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝፈረሰ ዝምድናኸ ብኸመይ ንጽግኖ? እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብቶም ክኢላታት ናይዚ ዓውዲ ዘቕርቡዎም ነጥብታት’ዮም። ቍጥዐ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝምድናታት ዘጋጥም ዝውቱር ኣሉታዊ ባህሪያት’ዩ። ቁጥዐ ንሓዳር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሕማቕ ባህሪያት’ዩ። ብርግጽ ድማ ክውገድ ዘለዎ’ዩ። ብርግጽ ድማ ክውገድ ዘለዎ’ዩ። ቁጥዐ ብዙሕ ግዜ ኣብቶም ዘይውሑስ …

Read More »

ካርቱን ቁ. 25

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com