Sunday , June 16 2024

Swedish News in tigrigna -ዜና ሽወደን ብትግርኛ 08 ሚያዚያ 2020

ገለ ካብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜና፡

1. መንግስቲ ሽወደን ንምምካት ኮቪድ 19 ዝዉዕል ተወሳኺ ስልጣን ንኽህልዎ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ።

2. ዉድብ ጥዕና ዓለም ሃገራት ብሰንኪ ኮቪድ 19 ኣተግቢረንኦ ዝነበረ ሕግታት ኣብ ምልዓል ክጥንቀቓ መኺሩ።

መደባትና ብሰፊሕ ንምክትታልን ከምኡ እዉን፣ ብዛዕባ ኩነታት ሽወደን ብትግርኛ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና www.alkompis.se/ti ተወከሱ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com