Sunday , June 16 2024

WHO: ክትባት ጸረ ኮቪድ፡ ኣንጻር ኣሚክሮን እውን ይሰርሕ እዩ ይብል።

ኣቐዲሙ ኣንጻር ኮሮና እተወስደ ክትባት ኣብዚ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን እውን ከም ዝሰርሕ ሓደ በዓልመዚ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ኣፍሊጡ።

እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮሮና፡ ንክትባት ፋይዘር ከም ዝጻወር ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ድሕሪ ዝወጸ ናይ ቤተ ፈተነ መርመራ እዩ። ብምኽንያት እዚ ክትባት ኣብ ሰውነትና ዝፍጠሩ ኣንቲቦዲስ (ጸረ ኣካል) ነዚ ሓድሽ ጅር ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ጎዲሉ ከም እተራእየ እዞም ተመራመርቲ ገሊጾም ኣለዉ።

እዚ እናኾነ በዓልመዚ WHO፡ ዶ/ር ማይክ ራያን፡ ቅድሚ ሕጂ እትወስደ ክትባት ነዚ ሓድሽ ጅር ዘይከላኸለሉ ኣብነት የለን ክብል ነዚ ዝጻረር ሓሳባት ሂቡ’ሎ። “ክሳብ ሕጂ ንዝተቐልቀሉ ጅር ኮሮና ብብቕዓት ዝቃለስ ክትባት ኣሎና ስለዚ ኣብዚ ጅር በጺሑ እቲ ውጽኢት ተመሳሳሊ ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን” ክብል ዳይረክተር ናይ ህጹጽ እዋን ጒዳያት WHO ዶ/ር ራያን ን AFP ሓቢሩ’ሎ። ንሱ፡ ኦሚክሮን ካብ ደልታን ካልኦት ጅርን ብዝኸፍአ ሕማም ከም ዘየምጽአ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ኣንፈት ናብ ዝደኸመ መጥቃዕቲ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብል ኣረዲኡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com