Monday , July 22 2024

ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሽወደን እንግሊዝኛ ብምዝራቡ ክትዕ የለዓዕል

Credit: Stefan Jerrevång/TT

ዋና ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ሽወደን ጆን ዳህል ቶማሶን ብእንግሊዝኛ ክረዳዳእ ምዃኑ ምግላጹ ኣዘራራቢ ኮይኑ። እቲ ነዚ መግለጺኡ ዝተዋህበ ግብረ-መልሲ ፕረስ ገሊኡ ላግጺ ዝተረፈ ኸኣ ናእዳ ኮይኑ ፡ ሓደ ኣባል ባይቶ ነዚ ብዜግነቱ ደንማርካዊ ኣስለጣኒ “ኣኽብሮት ዝጎደሎ” ክብል ዘሊፍዎ’ሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ክፍሊ ቋንቋን ብዙሕነትን ኣኒካ ቶርሳገር ሆግ፡ ስክፍታኦም ዝገልጹ ዘለዉ ሰባት ንውሳነኡ ኣብ ክንዲ ምዂናን ፡ ቶማሶን ንምንታይ እንግሊዝኛ ይመርጽ ምህላዉ ኣተኲሮም ክሓስቡ ኣለዎም ክትብል ርእይቶኣ ን ሬድዮ ሽወደን ሂባ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com