Friday , December 2 2022

መስኪናይ ህጻን!

ሓደ ሰብኣይ ንሓደ ሰለስተ ዓመት ዝዕድመኡ ህጻን ቀቲሉ፡ ይሕብር GT

እቲ ህጻን ምስ ብርቱዕ መውቃዕትን መጕዳእትን እዩ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ ስካራቦርይ ሆስፒታል ዝመጸ፡ ኣማስያኡ ድማ ሞይቱ። ብመሰረት ወብሳይት ፖሊስ፡ እቲ ቀታሊ ነታ ኣደቲ ዝሞተ ህጻን ይፈልጣ እዩ።