Saturday , April 13 2024

ሚኒስተር ትምህርቲ ኣና-ማያ ሄንሪክሶን (SFP) ሎሚ ሰሉስ ልጓም ህዝባዊ ሰልፊ ሽወደን ከም እትገድፍ ኣፍሊጣ።

ሚኒስተር ትምህርቲ ኣና-ማጃ ሄንሪክሰን (SFP) ብቕድሚ ትማል ሰሉስ ካብ ህዝባዊ ሰልፊ ሽወደን ከም እትወጽእ ኣፍሊጣ። “ኣብ ዝቕጽል ዋዕላ፥ ኣብቲ ሰልፊ ኣብ ሕጹይ መሪሕነት ከምዘይከውን እንክሕብር ኣዝዩ ዓቢ እፎይታ ይስማዓኒ” ክትብል ዝሓለፈ ትማሊ ሰሉስ ን ጋዜጣ “ሄልሲንጊን ሳኖማት” ሓቢራ። ካብ 2016 ጀሚሩ ነቲ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ንኡስ ልፍንታዊ መሻርኽቲ ዝመርሐት ሄንሪክሰን፡ ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ከበድቲ ምንባረን ገሊጻ’ላ። ኣብቲ ሃገርና ብለበዳ ኮሮና ኣብ ሻቕላ ዝነበረትለን ዓመታት ሚኒስተር ፍትሒ ኮይና ኣገልጊላ እያ’’ “ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዘጋጠመኒ ህቦብላ ኣዝዩ ኢሰብኣዊ’ዩ። ከምዚ ኢለ ክኸዶ ዝኽእል ደረት ርሕቀት ክፈልጥ ከም ዝለኒ እግንዘብ ኔረ” ክትብል ገሊጻ። እዚ መግለጺኣ ነቲ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ውድድር መሪሕነት ናብ ልዑል ማርሻ ተሰጋጊሩ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ኤውሮጳን መሪሕነት ዋንነትን ኣንደርሽ ኣድለርክሩትዝ ዝሓለፈ ሰሉስ ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቲ ሰልፊ ከምዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ዝመጽእ ሰነ ዝካየድ ናይ መሪሕነት ለውጢ ነቲ ሰልፊ ከም ዘርብሖ ግምቱ ምሃቡ YLE ሓቢሩ። ክልቲኦም ምክትል ኣቦ መንበር ሰልፊ ህዝቢ ሽወደን ሄንሪክ ዊክስትሮምን፥ ከምኡ’ውን ኣቦ መንበር ጉጅለ ባይቶ ህዝቢ ሽወደን ኦቶ ኣንደርሰንን ነቲ ስልጣን ንምውድዳር ኣብ ምድላዉ ምህላዎም ገሊጾም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com