Tuesday , July 16 2024

ስካነ ንኔቶ ምስጢራዊ ምድላዋት ትገብር

Credit: Karl Melander /TT

ኣብ ደቡባዊ ሽወደን እትርከብ ስካነ፡ ኣብ መጻኢ ንወጻእተኛታት ወተሃደራት ኔቶ ብኸመይ ከም እተአንግድ መደብ ኣውጺኣ። ሽወደን ኣባል ናይቲ ኪዳን ምስ ኮነት ክትስዕቦ ካብ ዘለዋ ጠለባት ሓደ “ከም አአንጋዲት ሃገር መጠን ዘድሊ ደገፍ” ምሃብ ክኸውን እዩ። ተቐማጦ ስካነ ኣብ መጻኢ ብርክት ናይ ወጻኢ ወተሃደራት ክርእዩ ክኽእሉ እዮም፡፡ እዞም ወተሃአራት ብልክዕ ኣበይ ክሰፍሩ ምዃኖም ግና ብ ምስጢር ተታሒዙ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com