Tuesday , June 25 2024
Credit: Fredrik Sandberg/TT

ኣብ ኤውሮጳ ዝወሓደ መጠን ሞት ትምባኾ – ዋላ’ኳ ውድባት ሽወደን ይዛረቡ።

ሰንበት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ሰለስተ ውድባት ሽወደን እታ ሃገር ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ብስኑስ ዝፍለጥ ትኪ ዘይብሉ ከረጺት ትምባኾ ክትሸይጥ ምፍቃዳ፡ ኣብ ሽወደን ምስ ትምባኾ ዝተሓሓዝ ዝወሓደ መጠን ሞት ከምዘለዋ ዘርኢ እዩ ክብሉ ኣብ ጎስጓሳቶም ከጉልሑ ጸኒሖም እዮም። እንተኽዕነ ግና እዚ ብ ሰልፊታት ክርስትያን ዲሞክራሲ፣ ሞደራትናን ዲሞክራትናን ዝጋዋሕ ዘሎ ዘረባ ሓቂ ኣይኮነን ክብል ኣብ ስቶክሆልም ካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ማሕበራዊ ሕክምና ፒተር ኣለቤክ ኣቃሊዑ።

ንሱ “ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኽቡ መጽናዕትታት ከም ዘረጋግጽዎ፡ ሽወደን ምስ ትምባኾ ብዝተሓሓዝ ዝኽሰት ሞት ብርግጽ ትሑት እኳ እንተኾነ፡ ብርግጽ ግን ካብቶም ዝተሓተት ኣይኮነትን” ክብል ንሬድዮ ኒውስ ሽወደን ገሊጹ’ሎ። እዚ እናኾነ  ፥ መንግስቲ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሕርሻ ወይኒ ሽወደን፡ ማይክሮ ቢራን ናእሽቱ ጸሞቚትን ካብ ዝመጽእ ዓመት ጀሚረን ናይ ገዛእ ርእሰን ፍርያት ብቐጥታ ንበጻሕቲ ክሸጣ ክፍቀደሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትካላት ንግዲ ብሰንኪ ጽኑዕ ስርዓታት ኣልኮላዊ መስተ ሽወደን፥ ፍርያቶምብቐጥታ ኣብቲ ቦታ ንዓማዊሎም ከይሸጡ ተኣጊዶም እዮም። ኣብ ክንድኡ ብመንገዲቲ ብመንግስቲ ዝውነን ሞኖፖሊ ኣልኮላዊ መስተ ዝኾነ “ሲስተምቦላጌት” ኣቢሎም ጥራይ እዮም ክሽየጡ ዝኽእሉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኡልፍ ክሪስተርሾን፡ እቲ ጽገና ንነጻንት ከምኡ’ውን “ሽወደን ከኣ ከም ካልእ ሃገራት ኤውሮጳ ክትከውን” ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑን ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com