Sunday , June 16 2024
Credit: Jessica Gow/TT

ኣድማ ክንክን ጥዕና ኣብ ክሊኒካት ጽልዋ የሕድር

እቲ ዝተሰፍሐ ኣድማ ክንክን ጥዕና፡ ሎሚ ሰሉስ ሰዓት 11፡00 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ይንገር ኣሎ። እዚ ኣድማ ኣብ ቫርምላንድ ዝርከባ ሆስፒታላት፡ ከምኡ’ውን ሓያሎ ክሊኒካት ጥዕናን ማእከላት ህጹጽ ክንክንን ዘጠቓልል ክኸውን እዩ።

“ኣብቶም ኣስራሕቲ ጽልዋ ክህልዎም’ዩ ዝበልናዮ ኣባላት ንውስኸሎም ኣለና” ክትብል ፕረዚደንት ማሕበር ሰብ ሞያ ጥዕና ሽወደን ሲነቫ ሪበይሮ ገሊጻ’ላ። እዚ እናኾነ ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ብኤችኣይቪን ሄፓታይተስ ሲን ዝተበከለ መድሃኒት ዝተለበዱ ግዳያት ሽወደን፡ መንግስቲ ሽወደን ወግዓዊ ይቕሬታ ​​ክሓትት ይጽውዑ’ለዉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተጋህደ ዕንደራ ብተመሳሳሊ ንዝተጎድኡ ሰባት ብወግዓዊ ይቕሬታ ​​ምሕታቱን ብዙሕ ገንዘብ ካሕሳ ክኸፍሎም ምዃኑን ድሕሪ ምግላጹ እዩ።

“ሓደ ሰብ ነዚ ጌጋታት ሓላፍነት ክወስድን ይቕሬታ ​​ክሓትትን ኣለዎ” ክትብል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ማሕበር ጸገም ምርጋእ ደም ሽወደን ተረዛ ባኩስ ኣትሓሳሲባ’ላ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com