Sunday , June 16 2024
Credit: Andy Wong/AP

ኲነታት ኣብ ቻይና ዝርከቡ ትካላት ንግድ ሽወደን እናኸፍአ ይመጽእ

ኣብ ቻይና ዝርከባ ኩባንያታት ሽወደን ብዝምልከት ዘሎ ናይ ንግዲ ሃዋህው እናኸፍአ ምምጽኡ ካብ ቢዝነስ ሽወደን ዝወጸ ሓድሽ
ጸብጻብ ኣመልኪቱ። መሰረታዊ ምኽንያት ናይዚ ተርእዮ ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ምንቁልቋል እኳ እንተኾነ፡ ኣብ መላእ ዓለም ንግድ
ዘበገሶ ግርጭታት እናወሰኸ ከይመጽእ ዘሎ ስግኣት እውን ከም ካልእ ረቛሒ ዝጥቀስ እዩ።
“ሰባት ኣብ ዓውዶም እገዳ ወይ ቁጽጽር ሰደድ ከይግበር ብዝብል ሻቕላ ኣለዎም” ይብል ጆኣኪም ኣቤሊን፡ ዞባዊ ኣካያዲ ስራሕ
ቢዝነስ ሽወደን። ንሱ “ካብቶም ብቴክኖሎጂ ኣዝዮም ዝማዕበሉ ኩባንያታት ቻይና እውን ኣብዚ ውድድር ንግድ ዓብዪ ተጽዕኖ
ይፈጥሩ ምህላዎም” ዝበለ ዮኣኪም ዋላኳ ኣብ መጻኢ ኣብዚ መዳይ እንታይ ክኸሰት እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ርእይቶ ክህብ
እንተዘይደለየ፥ ናጻ ንግድ ክነግስ ንዝደልዩ ሰባት ዝምችእ ኲነታት ክመሓየሽ እዩ ዝብል ትጽቢት ከም ዘይብሉ ወሲኹ ገሊጹ’ሎ።
ኣብ ቻይና ዝርከባ ቢዝነሳት ሽወደን ኣቕሑን ኣገልግሎታትን ከም ዝሸጣን ዓመታዊ ኸኣ ክሳብ 400 ቢልዮን ክሮና ከም
ዘንቀሳቕሳ እዩ ዝግለጽ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com