Sunday , June 16 2024

ጸለምቲ ኣመሪካውያን ንመገዲ ኣየር ኣሜሪካ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ይኸሱ

ሰለስተ ጸለምቲ ኣመሪካውያን ን መንገዲ ኣየር ኣመሪካ ከሲሶም። ንሶም ነዚ ክሲ ዘቕረቡ ንጨና ኣካላት ኣመልኪቱ ጥርዓን
ድሕሪ ምቕራቡ፡ ንሓጺር እዋን ካብ በረራ ክወጹ ብምግባሩ እዩ ተባሂሉ፡፡ በዚ ድማ እዞም ሰለስተ ጸለምቲ ኣመሪካው፡ መንገዲ
ኣየር ኣሜሪካ ዓሌታዊ ኣድልዎ ይግበር እዩ ብዝብል ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ኣቕሪቦም። እቶም ንሃድሕዶም ዘይፋለጡን ብሓባር ኮፍ
ዘይበሉን ደቂ ተባዕትዮ፡ ነፍሲ ወከፎም ካብታ ብ 5 ጥሪ ካብ ፎኒክስ ኣሪዞና ናብ ኒውዮርክ እትጓዓዝ ዝነበረት በረራ ክእለዩ ከም
ዝተገብሩ እዮም ዝገልጹ። እቶም ሰባት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ሓባራዊ መግለጺ፡ "መንገዲ ኣየር ኣሜሪካ ጸለምቲ ብምዃንና
እዩ ፈልዩ ከሕፍረናን ከዋርደናን ክኢሉ" ኢሎም።
እቲ ኣብ ቴክሳስ ዝመደበሩ መንገዲ ኣየር፡ እቲ ክስታት ምስ ክብርታቱ ስለዘይሰማማዕ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ጉዳይ ይምርምሮ
ከምዘሎ ገሊጹ። ብመሰረት ብጉጅለ ተጣበቕቲ ተጠቀምቲ ፓብሊክ ሲቲዘን ዘቕረቦ ፌደራላዊ ክሲ፡ እቶም ሰባት ድሮ መንበሮም
ሒዞም ካብ ፊኒክስ ክብገሱ ኣብ ዝዳለዉሉ ዝነበሩ እዋን፡ ሓደ ኣገልጋሊ በረራ ንነፍሲ ​​ወከፎም ቀሪቡ ካብታ ነፋሪት ክወጹ
ሓቲትዎም። ኣልቪን ጃክሰን፡ ኣማኑኤል ጂን ጆሴፍን ዛቪየር ቪልን፡ እናተበገሱ ከለዉ፡ "ኩሉ ኣብታ በረራ ዝነበረ ጸሊም ሰብኣይ
ይስጎአጒ ምንባሩ" ከም ዝተረድኡ ይኸሱ። ኣብ ኣፍደገ እቲ ቤት ጽሕፈት በራራ ከኣ "ሓደ ጻዕዳ ወዲ ተባዕታይ ኣገልጋሊ በረራ
ብጨና ኣካላት ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ተሳፋራይ ስለ ዘማረረ" ክእለዩ ከም እተገብሩ ብወኪል መንገዲ ኣየር ተነጊርዎም። እቶም
ሰባት ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ፡ "እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ምንባሩ ብንጹር'ዩ" ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com