Sunday , June 16 2024
Credit: Alex Maxia / Radio Sweden

150 ዓመት ዝገበረ “ፌሽከሰርካ” ክሕደስ ድሕሪ ምጽናሕ ይኽፈት

ኣብ ዮተቦሪ ዝርከብ ህቡብ ' ዕዳጋ ዓሳ'–ፊሽከሰርካ–ድሕሪ ናይ ኣርባዕተ ዓመታት ምሕዳስ ንህዝቢ ተኸፊቱ። እዚ ካብ
ዝስራሕ 150 ዓመታት ዝገበረን “ዓሳ ቤተክርስትያን” እናተባህለ ዝጽዋዕ ህንጻ፥ ከም ዕዳጋ ዓሳ እታ ከተማ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ
ኮይኑ፡ ተሓዲሱ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ንነበርቲ እታ ኸተማን ንበጻሕቲ ብዝምችእ ኣገባብ ተከፊቱ’ሎ። እዚ ጥቓ ቀላይ
ዝርከብ ህንጻ ከም ናይ ቤተክርስትያ ንዝመስሉ ሰንቀ ዘለዉዎ ብምዃኑ እዩ ፈስኪሸርካ ወይ ድማ “ዓሳ ቤተክርስትያን”
እንተባህለ ዝጽዋዕ። እቲ ቤተክርስትያን ብመሃንድሳት ጥንታውያን ጎቲካውያን ኣብየተክርስትያን መሲሉ ክህነጽ ዝተገብረ ኮይኑ፥
ኣብ ናሕሱ መዝሓሊን ናይ ትሕተ ምድራዊ ዕዳጋን ኣለዎ። ሬድዮ ሽወደን ኣብቲ ህንጻ እናበጽሑን እናሸመቱን ንዝረኸበቶም ሰባት
ኣዘራሪባ ኣብ ዝረኸበቶ ርእይቶ እዝቲ ህንጻ ኣዝዩ ምዕሩግን ምቹእን ምዃኑ ገሊጾምል ኣለዉ። ኣካያዲት እዚ ዕዳጋ ኤሜሊ
ፌውክ፡ “ሕጂ’ውን ቀንዲ እንሸጦ ዓሳኳ እንተኾነ ኣብ ፊስኪሸርካ ኣብያተ መግብታትን ካልእ ካብ ተመኲሮ ዝረኸብናዮ ዱካናትን
ወሲኽና ኣለና፡ ናይ ስራሕ ሰዓታት እውን ካብ ዝሓለፈ ክብ ኢሉ’ሎ” ክትብል ን ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com