Tuesday , June 25 2024

ቊጽሪ ወለንተኛታት መርበብ ኣድሕን ህይወት እናዓበየ ይኸይድ

Credit: Henrik Martinell/Sveriges Radio.

ንህጹጽ ኩነታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብ CPR ዝሰልጠኑ ወለንተኛታት ዝምርኮሳ ዞባታት ሽወደን ቁጽረን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ ተገሊጹ። ካብ ዕስራን ሓደን ዞባታት እተን 13 ናብቲ ወለንተኛታት ብሞባይሎም ዝሕብሩሉ ስርዓት ተጸንቢረን ኣለዋ። ኣንደርሽ ኦከሶን ካብ ማሕበር ልብን ሳንቡእን ሽወደን፡ ኣብ ሽወደን ቅድሚ ክንክን ሆስፒታል ኣብ ዝግበር ሕክምና ዘይምዕሩይነት ከም ዝፈጥር ብምግላጽ፡ ነተን ዘይተጸንበራ ዞባታት ነቐፌታ ኣስሚዑ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com