Tuesday , June 25 2024

ተቓላሲት ክሊማ ግሬታ ቱንበርግ መን እያ፡ እንታይከ ኣመዝጊባ?

ሚስ ቱንበርግ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ሲቪላዊ ዘይምእዛዝ ክልተ ግዜ ተቐጺዓ። እዚ ዳሕረዋይ ክልተ
ክስታት፡ ንሳን ንእሽቶ ጉጅለ ደለይቲ ፍትሕን፡ ነቲ ካብ መንግስቲ ኣብ ቅልውላው ክሊማ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ዝገለጽዎ
ተቓውሞ ብምቅዋም፡ ቀንዲ ኣፍደገ ባይቶ ሽወደን ድሕሪ ምዕጻው እዩ። እቲ ኮፍ ምባል፡ ነቶም ናብቲ ህንጻ ክኣትዉ ዝፍትኑ
ፖለቲከኛታት ምዝንባዕ ኣስዒቡ ነይሩ። ንሳቶም ግን ካልኣዊ መእተዊታት ክጥቀሙ ክኢሎም። ሚስ ቱንበርግን ካልኦት ብርክት
ዝበሉ ደለይቲ ፍትሒን ንኽንቀሳቐሱ ትእዛዝ ፖሊስ ምኽባር ድሕሪ ምእባዮም፡ ኣብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት ንኽልተ ተኸታታሊ
መዓልታት ብፖሊስ ብሓይሊ ተኣልዮም።
ሚስ ቱንበርግ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ "ኣብ ከም በዓል ሽወደን ዝኣመሰለ ተቓውሞ ክገልጽ ዝኽእል፡ ድምጸይ ክጥቀመሉ
ዝኽእል ሃገር፡ ከምኡ ክገብር መሰል ኣለኒ፡ ከምኡ ክገብር ሞራላዊ ግዴታ ኣለኒ" ኢላ። ኣብ ቤት ፍርዲ ንምንታይ ንኣኽበርቲ ሕጊ
ዘይተኸተለት ምስ ተሓተተት፡ እታ ኣክቲቪስት "ህጹጽ እዋን ስለዝነበረን ሕጂ'ውን ህጹጽ እዋን ስለዝኾነን። ኣብ ህጹጽ ኩነታት
ድማ ኩላትና ክንዋሳእ ግዴታ ኣለና" ኢላ መልሲ ሂባ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ፡ ሚስ ቱንበርግ፡ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ማልሞ
ካብ ዝተኻየደ ናይ ክሊማ ተቓውሞ ክትወጽእ ዝሃበቶ ትእዛዝ ፖሊስ ብዘይምእዛዛ፡ ገበነኛ ኮይና ድሕሪ ምርካባ፡ ምስ ጉጅለ
ሰልፈኛታት ተጸንቢራ ኣብቲ ወደብ ንዝነብሩ ናይ ነዳዲ መካይን ጽርግያ ብምዕጻው፡ ገበነኛ ኮይና ድሕሪ ምርካባ፡ ተቐጺዓ።
ሚስ ቱንበርግ ነቲ ክሲ ነጺጋቶ፡ ኣብቲ እዋን ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ "ንህይወት፡ ጥዕናን ንብረትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ህጹጽ
ኩነታት ከምዘለና እኣምን" ኢላ፡ "ማእለያ ዘይብሎም ሰባት" ኣብ ሓደጋ ከምዝወደቑ ገሊጻ። ድሕሪ ናይ ሓምለ መቕጻዕቲ ሒደት
ሰዓታት፡ ኣብ ተመሳሳሊ ወደብ ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ተሳቲፋ፡ ብሰንኪ እዚ ድማ ድሕሪ ሓያሎ ኣዋርሕ ተቐጺዓ። ንሳ ንቢቢሲ
ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ሕጂ እስራኤል ኣብ ውድድር ደርፊ ኤውሮጳ ክትሳተፍ ዘለዋ መሰል ንምቅዋም ናብ ማልሞ ክትከይድ መደብ
ከምዘለዋ ኣፍሊጣ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com