Sunday , June 16 2024
Credit: Erica Sundén/Sveriges Radio

ኣብ ክንክን ጥዕና ዝተኸስተ ቅልውላው ክንህር ይኽእል እዩ ተባሂሉ

ኣብ ክንክን ጥዕና ዘሎ ግርጭት ሎሚ መሊሱ ክጋደድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ማሕበር ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣስራሕትን ትማሊ ሰኑይ
ቅድሚ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝገበርዎ ልዝብ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበጺሖም፡ እቲ ማሕበር ን ልዕሊ 5000 ነርስታቱ
ብምሓዝ ነቲ ተወሳኺ ሰዓታት ናይ ምቊራጽ ኣድማኡ ኣበርቲዑ ክደፍኣሉ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ምምሕዳራት ከተማ ሽወደን ዝርከባ
5000 ነርስታት ድሕሪ ደጊም ተወሳኺ ሰዓት ኣይክሰርሓን እየን። እዚ ኣድማ ነቶም ኣብ ኣብያተ ክንክን ዝርከቡ ሕሙማት
ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ህጹጽ እዋን መን ክበጽሓሎም እዩ ዝብል ሻቕላ ፈጢሩ’ሎ። ሕሙማት ኣብ ስቓይን ኣፋፌት ሞትን
ምግዳፍ ብቐንዱ ናይ ስነምግባር ሕቶ እዩ፥ ይዂንምበር ንጥዓናን ክንብል ንዂልና ዘሰማምዕ ውዕል ክግበር ከኣ ግቡእ እዩ ትብል
ሓንቲ ኣብ ኣብያተ ክንክን እትሰርሕ ነርስ። ተወሳኺ ሰዓታት ስራሕ ደው ክብል ብ ማሕበር ሰብሞያ ጥዕና ዝቐረበ ሕቶ ኣብ መንጎ
ማሕበር ሰብሞያ ጥዕና፥ ኣስራሕቲ ከምኡ’ውን ምምህዳራት ከተማ ሽወደንን ሓባራዊ ውዕል ስራሕ ብዘይምፍጣሩ ናብዚ ኣድማ
ምምርሑ ዝፍለጥ እዩ።
እዚ እናኾነ ዮሃን ሊንድሆልም ሓድሽ ፕረዚደንት ናይቲ ብ ሰማያዊ ቆቢዕ ዝልለ ኮንፈደረሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ሽወደን
ብምዃን ሕጂ ነቲ ኣስታት 1.5 ሚልዮን ኣባላት ዝነብረሉ ኮንፈደረሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ሽወደን ክመርሕ እዩ። ንሱ ነቲ
ኣብ እዋን ሕማም ደሞዝ ዘይከፍል ኣሰራርሓ ማሕበራዊ ድሕነት መድሕን ክንክን ጥዕና ሽወደን ከወግድ ከም ዝደሊ ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com