Saturday , April 13 2024

ኣገልግሎት ክሊማ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ

Credit: Balazs Mohai/AP

ኣገልግሎት ክሊማ ሽወደን SMHI ኣብ ሰፊሕ ከባቢ ማእከላይን ደቡባውን ሽወደን በረድን ሓያል ንፋስን ክህሉ ምዃኑ ብምምልካት መጠንቀቕታ ኣውጺእ። እቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ መጠንቀቕታ ብጫን ኣራንሺን እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ክሳብ 30 ሴንቲ ሜተር ዝርጒዱ በረድ ክወርድ ትጽቢት ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣየር ንጽርግያ ዘይምቹእ ክገብሮ ስለዝኽእል ፡ መራሕቲ መካይን ክጥንቀቑ ኣብ SMHI ክኢላ ሜትሮሎጂ ማግዳሌና ፎለስታድ ኣተሓሳሲባ’ላ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com