Friday , July 12 2024
En strut med lösglass i olika smaker. Arkivbild.

ኰኖ

እቶም ካብ ዝዀነ ዓይነት መግቢ ኣብሊጽና እንፈትዎም መግብታት፡ ካብ ምንታይ መጺኦም ኢልና ሓሲብና ወይ’ውን ተመራሚርና ንፈልጥዶ? ዝበዝሑ ዓይነታት መግቢ ከሻኖ ነንሕድሕዶም ንምውድዳርን ፍሉይ ዓይነት መግቢ ንምስራሕን ክብሉ ዘተኣታተዉዎም እዮም።

ጀላቶ (ኣይስክሬም)፡ እቲ ኣብ ዝበዝሑ ሃገራት ዓለምና ተጠላቢ ዝዀነ ዓይነት መግቢ እዩ። እዚ ዓይነት መግቢ ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ክቕረብ እንከሎ፡ ብዝያዳ ዝምረጽ ግን እቲ ቅርጺ ኰኖ ብዝሓዘ ብሽኰቲ ዝቕረብ ጀላቶ እዩ።

ኰኖ፡ ኣብ 1904 ብኣርኖልድ ፎርናቾ እዩ ተኣታትዩ። ወቕቲ ክረምቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ እታ ብኣርኖልድ እትውነን ዝነበረት ትካል እንዳ ጀላቶ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ጠለብ’ዩ ቀሪቡዋ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ጀላቶ ብፕላስቲክ መትሓዚ እዩ ናብ ዓማዊል ዝቐርብ ዝነበረ። እዚ መትሓዚ ነቲ ኵሉ ንኣርኖልድ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓሚል ክኣኽሎ ስለ ዘይከኣለ፡ ኣርኖልድ፡ ኣብቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ መሸጣ ፓስተ ብምኻድ ሓገዝ ሓተተ።

እቲ ሰራሒ ፓስተ፡ ዎፍል ዝዓይነቱ ዶልሺ ተሪፉዎ ነበረ። ንኣርኖልድ ድማ ከመይ ገይርካ ከም ዝስራሕ ኣርኣዮ፡ ቀጺሉ’ውን ቅርጺ ኰኖ ክሕዝ ከም ዝኽእል ብምርኣይ፡ ኰኖ መትሓዚ ኣይስክሬም ከም ዝስራሕ ገበረ። እዚ ዓይነት መትሓዚ ጀላቶ፡ ዝበለጸ ጣዕሚ ስለ ዝፈጠረ፡ ብዓማዊል ኣርኖልድ ተጠላብነት ረኸበ። ወዮ እቲ ኣብ እዋን ሽግር ዝመጽአ ኰኖ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እቲ ኣዝዩ ተፈታዊ መግቢ ኰይኑ ይርከብ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com