Sunday , June 16 2024
Credit (Heikki Saukkomaa – Lehtikuva)

ዋጋታት ዘገልገሉ ኣባይቲ የንቈልቊል

ዋጋታት ዘይሓደስቲ ኣባይቲ ኣብ ኩባንያታት ኣባይቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብ 4.0% ከምዝነከየ ስታቲስቲክስ ፊንላንድ ትማሊ ሰሉስ
ኣብ ዘውጽኦ መባእታዊ መረዳእታ ሓቢሩ። እቲ ምንቁልቋል ዋጋ ብፍላይ ኣብቶም ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎም ከባቢታት እታ ሃገር
ርኡይ ኮይኑ፡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል ኣብተን ሽዱሽተ ዓበይቲ ከተማታት 5.2% ፡ ኣብ ዞባ ርእሰ ከተማ
ድማ 6.4% ምዃኑ ተገሊጹ። ቫንታ ዋጋታት ዘገልገሉ ኣባይቲ ክሳብ 9.1% ፡ ኦሉሉ ብ 7.7%፡ ሄልሲንኪ ድማ ብ 6.4%
ምጒዳል ኣርእዩ’ሎ።
ቱርኩ እታ እንኮ ዋጋ ኣባይቲ ምንቁልቋል ዘየመዝገበት ዓባይ ከተማ እያ ። ካብተን ሽዱሽተ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ፡ ዋጋታት
ዘገልገለ ኣባይቲ ካብ ሚያዝያ 2023 ብ 1.9% ወሪዱ’ሎ። ስታቲስቲክስ ፊንላንድ ብተወሳኺ ኣብ ብሎኮታት ፍላትን ቴራስ
ገዛውትን ብመንገዲ ደላሎ ዝሽየጡ ዘገልገሉ ኣባይቲ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ብ 17% ከምዝወሰኸ ኣመልኪቱ። ሄልሲንጊን
ሳኖማት ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ከምዝጸብጸቦ፡ ብርክት ዝበሉ መርኣይታት ኩነታት ዕዳጋ ኣባይቲ ካብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት
ዝነበረ ዝኸፍአ ምዃኑ ይሕብሩ። ይዂንምበር ሸመትቲ ናብ ዕዳጋ ክኣትዉ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ምኽንያት ናይዚ ድማ መዐቀኒ
ዋጋታት ምስ ናይ 2010ታት ክነጻጸር እንከሎ ልዑል ምህላዉ ኮይኑ፡ ኩባንያታት ህንጻ ዓቢ ኢንቨንትሪ ዘይተሸጡ ሓደስቲ ኣባይቲ
ክህልወን ጌሩ’ሎ።
ቁጽሪ ሓደስቲ ዝተዛዘሙ ኣባይቲ ንዝቕጽል ሓደ ወይ ክልተ ዓመት ምንቊልቋል ከርኢ ምዃኑ ኣብ ማሕበር ሞርጌጅ ፊንላንድ
(ሃይፖ) ክኢላ ስነ-ቑጠባ ጁሆ ኬስኪነን ኣብቲ ብሰሉስ ዝተሓትመ ጸብጻብ ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com