Sunday , June 16 2024

ውድባት ኣብ ክፍሊት ፈነወ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ፍልልይ የርእያ

Credit: Samuel Steén/TT

ክሳብ 2033 ዝቕጽል ህዝባዊ ኣገልግሎት ሬድዮን ተለቪዥን ብዝምልከት ክንደይ ገንዘብ ክረኽባ ከም ዘለወን ኣብ ባይቶ ሽወደን ኣብ ዘለዋ ውድባት ዘይተለምደ ዓቢ ዘይምርድዳእ ተኸሲቱ። ኣብ ሽወደን ንመጻኢ ዕድል ፈነወ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝጥምት ኮሚሽን ባይቶ፡ ሎሚ ጸብጻቡ ንሚኒስተር ባህሊ ምስ ኣረከበ፡ እዩ እቲ ዘይምርድዳእ ነጺሩ ወጺኡ። ፖለቲካዊያን ተቓወምቲ ካብ መንግስትን ሰልፊ ደሞክራስን ብዝለዓለ ንፈነወታት SVT, SR ን UR ዝያዳ ገንዘብ ክህቡ ከም ዝደልዩ እዩ ዝግለጽ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com