Friday , July 12 2024

ዘይቲ ጅንጅብል

ቀመማዊ ጣዕሚ ዘለዎ ዘይቲ ጅንጅብል፡ ካብቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ መሪር መኣዛ ዘለዎ ሱር ናይ ጅንጅብል እዩ ዝስራሕ። ጅንጅብል፡ ንኣሽሓት ዓመታት ከም መፈወስን መማቕርትን ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ተጠቒሞሙሉን ገና ይጥቀምሉን ኣለዉ። ብፍላይ ከኣ ኣብ ቻይና፡ ህንድን ግሪኽን ብዝለዓለ ደረጃ ይሃልኽ። ጅንጅብል፡ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንጥቀመሉ ስለዘለና፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ቀመማ ቀመም ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ይርከብ።

ዘይቲ ጅንጅብል፡ ቅጥን ኢሉ ሃሳስ ብጫ ሕብሪ ዝውንን፡ ፍኹስ ዝበለ መሪር መኣዛ ዘለዎ’ዩ። ሽታ ናይዚ ዘይቲ፡ ምስ ጽባቐን ጽሬትን ናይቲ ጅንጅብል ይተሓሓዝ። ጅንጅብል፡ ብጥሪኡ ምጥቃም ብዙሕ ወጻኢታት ዝርከቦ ብምዃኑ፡ ዘይቲ ጅንጅብል’ውን ማዕረ ማዕሪኡ ዘይተኣደነ ጥቕሚ’ዩ ዝርከቦ።ዘይቲ ጅንጅብል፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ምስ እንጥቀመሉ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ቃንዛን ሕማማትንይከላኸለልና። ብተወሳኺ ዑደት ደም ኣካላትና ብግቡእ ንኽሰላሰል የኽእል። ስርዓተ-ምሕቓቕ መግቢ ንምቅልጣፍ፡ ሰዓል፡ ዕግርግር ምባል፡ ውጽኣት፡ ረኽሲ መዓናጡ ካልኦት ሕማማትን ንምፍዋስ ይሕግዘና። ብዘይቲጅንጅብል ገይርና ደጋዊ ክፍሊ ኣካላትና ምድራዝ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንኣብነት፡ ንቓንዛ ሕቖ፡ ቓንዛ ጅማውቲ፡ ቅርጥማትን ዝተሰበሩ ክፍሊ ኣካላትናን ኣብ ምፍዋስ ልዑል ግደ ኣለዎ።

ብዘይካ’ዚ፡ ዘይቲ ጅንጅብል ዝተፈላለዩ መግብታት ንምስራሕ ምስ እንጥቀመሉ፡ ነቲ መግቢታት ካብ ብከላ ይከላኸለሉ።ብቐሊሉ ዝንቀፍ ቆርበት ምስ ዝህልወና፡ ዘይቲ ጅንጅብል እንተዘይተጠቐምናሉ ዝሓሸ እዩ። ተነቃፊ ቆርበት ምስ ዝህልወና፡ ቅድሚ ምጥቃምና ኣብ ንእሽተይ ክፋል ኣካላትና ለኺና ክንፍትኖ ይግባእ።

ወላ’ኳ ዘይቲ ጅንጅብል ነቶም ኣብ እዋን ንግሆ ዝስምዑና ሕማማት (ጽልኣት) ናይ ምፍዋስ ብቕዓቱ ልዑል እንተኾነ፡ ነብሰ-ጾር ኣደ ግና ቅድሚምጥቃማ ኣብቲ ኣብ ጥቓኣ ዝርከብ ሕክምና ክትውከስ ከምዘለዋ ክኢላታት ጥዕና ይመኽሩ። ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ብቀሊሉ ጸሓይ ክረኽቦ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላትና ዘይቲ ጅንጅብል ተለኺና ንደገ ክንወጽእን ንህጻውንቲ ቈልዑ ክንለኽዮምን ከምዘይብልና እቶም ክኢላታት ወሲኾም የገንዝቡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com