Friday , July 12 2024

ተዓወትቲ ሎተሪ ስራሕ ይቕጽሉ

ሎቶ ሓደ ካብቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝሰፍሑን ህቡባትን ጸወታታት እዩ። ዓቢ ክፋል ሃገራት ዓለም ናይ ገዛእ ርእሰን ስርዓተ ሎተሪ ኣለወን፡ እዚ ድማ ንቡር ዜጋታት ንህይወት ዝቕይር ጃክፖት ክወዳደሩ የኽእሎም። ብፍላይ ፊንላንድ ነዚ ንዘመናት ዝጸንሐ ናይ ዕድል ጸወታ ብዘለዋ ኒሕ ትፍለጥ።

ንህይወት ዝቕይር ባህሪ ሎቶ ጃክፖት ጥራይ ዲና ጠቒስና? ከምቲ ዝረኸብናዮ፡ ድሕሪ ዅሉ ህይወት ኩሎም ፊንላንዳውያን ሰባት ክንድ’ዚ ዝቕየር ኣይመስልን። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ፡ ፊንላንዳውያን ሰባት ዋላ’ውን ድሕሪ’ቲ ዓቢ ዓወቶም ገና ስርሖም ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣንፈት ንርኢ።

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ሎተሪ ፊንላንድ ኣብቶም ናይ ቀደም ተዓወትቲ ሎተሪ ዝነበሩ ሰባት መጽናዕቲ ኣካይዱ እዩ። ቅድሚ ሒደት ዓመታት ጥራይ ኣብ 2019፡ ቬይካውስ ንመጽናዕቲ ናብ 155 ተዓወትቲ ቀሪቡ ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ ካብዞም ተዓወትቲ ብውሑዱ 500 ሽሕ ዩሮ ተዓዊቶም ነይሮም፡ ፍርቆም ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዩሮ። ኣብ መወዳእታ ካብቶም ዝተቐረቡ 78 ኣብቲ መጽናዕቲ ተሳቲፎም። እቲ ዝገርም ግን 29% ማለት ዳርጋ ሓደ ሲሶ ካብቶም ኣብቲ ዝዕወቱሉ እዋን ክሰርሑ ዝጸንሑ፡ ኣብቲ ድሮ ዝነበሮም ስራሕ ቀጺሎም። ካብዚ ኣስታት ፍርቂ፡ 15% ፍሉይ ንምግባር፡ quits ክብሉን ፋይናንሳዊ ናጽነቶም ምሉእ ብምሉእ ከስተማቕሩን ወሲኖም። ካልእ መሳጢ ስታቲስቲክስ ድማ 32% ካብቶም ተዓወትቲ ኣብ መጀመርታ ዘይሰርሑ ምንባሮም እዩ። መብዛሕትኦም እዞም ሰባት እዚኦም ምናልባት ጡረተኛታት ኣረጋውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ንሳቶም እውን ሎቶ ፊንላንድ ከምዘስተማቕሩ ይፍለጡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com