Tuesday , July 16 2024

ወልፊ ቁማር

ኣብዚ ዝስዕብ እንህበኩም ሓበሬታ ዛዕባ ወልፊ ቁማር ባዕልኻትኩም ፈሊጥኩም እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ክሕብረኩም ይፈቱ።
እንተድኣ ወልፊ ቁማር ሃሊኳ ቁማር ምጽዋት ኣይተቋርጾን ኢኻ ።ብመጀመርያ ሓንቲ ጸወታ ምስ ተጻወት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀጻሊን ዝያዳ ናይ ቁማር ጸወታ ትቋመር።ኣብ ዝተፈላለዩ ካዚኖታት ትኸይድ ወይ ድማ ብ ኢንተርነት ዝጽወት ዓይነት ቁማር ትቋመር።እዚ ናይ ቁማር ጸወታ ደው ምስዘይተብሎ ተወላፊ/ግዙእ ናይ ቁማር ትኸውን ፡ብድሕርዚ ድማ ንገዛእ ርእስኻ ባዕልኻ ክትቆጻጸራ ኣይትኽእልን፡ከም ሳዕቤኑ ድማ እተሕልፎ ሂወት ሓጎስ ደስታ ዘይብሉ ይኸውን።

ጠንቕታት ወልፊ ቁማር

ወልፊ ቁማር እዝዩ ኢልካ ብንጹር እትገልጸሉ ሓደ ጠንቂ የብሉን ።
እንሓንሳብ ካብ ስድራቤት ዝውረስዩ፡ኣብ ስድራቤትካ ወልፊ ቁማር ዝርኤ እንተ ድኣኔሩ ክኽሰት ይኽእል።እንተኾነ ድማ ብሕትውናውን ጠንቂ ወልፊ ቁማር ክኸውን ይኽእል ፡በይንኻ ምስጸመወካ ብሂወትካ ኣይትዓግብን/ኣይተመስግንን ከምኡውን ይስልክየካ ።
በዚ ድማ ቁማር ብምጽዋትካ ቡዙሕ ዝነበረካ ውጥረት ከዘናግዓካን ከምኡውን ቅሳነት ክስምዓካን ይኽእል።

ወልፊ ቁማር እንተድኣ ሃልዩካ

•ብቀጻሊ ዛዕባ ቁማር ትሓስብ ከምኡውን ዛዕባ ዘሎካ ናይ ቁማር ባህርያት ትሕሱ
•ካብ ዝወጠንካዮ/ዝሓሰብካዮ ግዜ ወጻኢ ንነዊሕ ግዜ ትቋመር
•ክሳብ ኩሉ ገንዘብካ ዝውዳእ ቁማር ትቋመር
•ነዚ ናይ ቁማር ጸወታ ባዕልኻ ምጽዋት ኣይተቋርጾን
•ገንዘብ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ብምልቃሕ ቁማር ትጻወት
•ትግደደሉ ገንዘባዊ/ፊናንሳዊ ክፍሊት ንምኽፋል ቁማር ትቋመር
•ጸወታ ብምቁራጽካ ስእነት ድቃስ፡ቀልጢፍካ ምቁጥዕ፡ቃንዛ ርእሲ ድኣመሰሉ ምልክታት ይህልውኻ

ኣብ እትቋመረሉ እዋን ቡዙሕ ገንዘብ ስለተጥፍእ ዘጥፋእካዮ ገንዘብ ክመልስ ብምባል ብቀጻሊ ትጻወት/ትቋመር፡ እዚ ድማ ወልፊ ቁማር መሊሱ ክብእስ/ክጋደድ ይገብሮ።
ምስ ወልፊ ቁማር ኩሉ ግዜ ናይ ገንዘብ ጸገማት ይመጽእ፡እዚ ድማ ካብ ሰብካ ትንጸል ኣብ ስራሕካ ቡዙሕ ጸገማት የምጻልካ።(ብዓል ሓዳር ምስ እትኸውን ስድራቤትካ ኣብ ናይ ገንዘባውን ስነኣእምራውን ጸገማት ክወድቑ ይኽእሉ )

• ወልፊ ቁማር ከተወግድ ሓሳብ እንተድኣ ሃሊዩካ ምስ ሓኪምካ/ሃውዝኣርትስ ተዘራረብ ።ኣብኡ ድማ ቡዙሕ ተኽእሎታት ኣገባብ ምውጋድ ወልፊ ቁማር ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል።ምስ ሓኪምካ ብምዝታይ ንዓኻ ብዝጥዕም/ዝሳነ መንገዲ ሓገዛት ክግበረልካ ይኽእል።

ምንጪ: Eritreeërs Gezond


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com