Friday , July 12 2024

ሓጺር ዕላል ምስ ቢል ጌትስ።

ኣመሪካዊ ቢል ጌትስ፡ ማይክሮ ሶፍት ኮርፖረሽን ናይ ዝተባህለ ትካል ኣቦ-መንበርን ነዳፍን እዩ። ቢል ጌትስ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ሃብታማት እውን እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ‘ጊነስ’ ምስ ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ዝገበሮ ሓጺር ዕላል እነሆ፦ ካብ መኣስ ኢኻ ኣብ ቴክኖሎጅን ኮምፕዩተርን ክትነጥፍ ጀሚርካ? ወዲ 13 ዓመት ከለኹ፡ ኣብ ቤት-ትምህርትና ንዝተፈላለያ ኮምፕዩተራት ከራኽብ ዝኽእል መሳርሒ ተተኺሉ ነይሩ።

ካብ’ዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ፡ ኣነን ዓርከይን ንዝነበረና ትርፊ ግዜ ናይ ኮምፕዩተር ፕሮግራማት ከነዳሉን ኮምፕዩተር ብኸመይ ኣዝያ ኣገዳሲት መሳርሒ ትኸውን እናበልና ሓድሕድና ሓሳባት ከነፍስስን ክንፈታትንን – ስራሕና ኢልና ተተሓሒዝናዮ። ኣብ ትካል ማይክሮ ሶፍት፡ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ? ስርሐይ፡ ኮምፕዩተራት ከመይ ኢለን ዝያዳ ጠቐምቲ ዝኾናሉ መገዲ ንምፍጣር ሓደስቲ መገድታትን ኣገባባትን ምንዳይ እዩ።

ምዕባለ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ መጻኢ ከመይ ዝበለ ለውጢ ከምጽእ’ዩ ኢልካ ትኣምን ወይ ትጽበ? ኣብ ዝመጽእ ዓመታት፡ ካብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣዝዩ ብዝበለጸን ዝማዕበለን ኣገባብ ኮምፕዩተራት ተሰሪሐን ንህይወት ወዲ ሰብ ብዘይመጠን ክቕይራኦ ኢየን ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብ ህይወትካ ካብ ዘሐጉሰካ ዓወታት ኣየናይ እዩ? ሽሕ እኳ ብስርሐይ ኣብ ኩሉ ሕጉስ እንተኾንኩ፡ ዝያዳ ኩሉ ዘሐጉሱኒ ግና ደቀይ እዮም። ኣሰርካ ክስዕቡ ንዝደልዩ መንእሰያት እንታይ ምኽሪ ትልግሰሎም? ዝንባለኻን ድልየታትካን ኣበይ ዘተኮረ ምዃኑ ምልላይ – እቲ ዝበለጸ ነገር ይመስለኒ። ኣብ ስራሕካ ፍቕሪ እንተለካ፡ ዋላ ብዙሕ ጸዓር ድኻም ኣይስማዓካን እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com