Friday , July 12 2024

መኽሰብ ኣልባሳት H&M ዕብየት የርእዩ!!

 ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣፍረይቲ ኣልባሳት ዝኾነ H&M ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት መኽሰቡ ብ25% ከምዝዓበየ እዚ ድማ 30% ካብቲ ብመንገዲ ኦንላይን ዝተሸጠ ብናይ ሽወደን ክሮነር ክኸውን እንከሎ እቲ 20% ድማ ብናይ ውሽጢ ባጤራ ከም ዝኾነ H&M ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ። ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ ክረምቲን ምውሳኽ ናይ ዕዳጋ ብርክታትን ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ንኸይድ ከምዘለና ምስክርነት እዩ።

ብቐጻሊ እናወሰኸ ዝኸይድ ጠለባት ዓማዊልና ንምምላእ ኣድላይ ለውጥታት እናኣተኣታተና ንኸይድ ኣለና ይብል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ካርል ዮሃን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ። ናይ መሸጣ ብርኪ ኣብ ዝጎደለሉ እዋን ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ እኩብ ንብረት H&M ድማ ከንቆልቅል ተራእዩ። መሸጣ ንብረት ናይዚ ዓመት’ዚ 62.6 ቢልዮን ክሮነር ከመዝግብ እንከሎ 55.8 ቢልዮን ክሮነር ድማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገቦ መሸጣ ንብረት እዩ።

ናይ H&M መከፋፈሊ ኣብ 73 ዕዳጋታት ተዘርጊሑ ይርከብ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ድማ ኣብ ህንዲ እቲ ዝዓበየ አሌክትሮኒክ ናይ ንግዲ መድረኽ (e-commerce platform) ሚንትራ (Myntra) ከም ዝጀመረ ሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com