Friday , July 12 2024

መጀመርያ ኣብ መወዳእታ

ገዛእ ርእሱ ትርጉም ኣይህልዎን እዩ። በቲ ንገዛእ ርእስና እንሓቶ ሕቶታት ኣቢልና ኢና፡ ንነገራት ብኸመይ ንርእዮምን ንትርጉሞምን ነነጽር። ኣብዚ ሓቂ ከኣ፡ ምሕታት፡ ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ንርዳእ።

ህይወትና ከመይ ኣላን፡ ብኸመይ ንሓልፋ ኣለናን፡ ብምርጫና ዝመጽእ እዩ። እቲ ዘጉህየና ዘሎን ዝነበረን ምኽንያት ይኹን ቃንዛ፡ ንዘልኣለም ከጉህየናን ከሳቕየናን ዲና እንመርጽ ወይስ ከም መምሃርን መሳገርን ጽቡቕና ጌርና ኢና እንርእዮ? ነቲ ጽቡቕ ዲና’ኸ እንመርጽ ወይስ ነቲ ሕማቕ፡ ኣብቲ ቃንዛ ክንነብር ዲና እንመርጽ ወይስ ካብኡ ክንርሕቕ፡ ህዉኽ ውሳነ ዲና ክንወስድ ንጐዪ ወይስ ግዜ ሂብና እና ክንምርምር ንመርጽ? ኵሉ ኣብ ምርጫና ዝምርኮስ እዩ። ነቲ እንወስዶ ምርጫ ከኣ ቅኑዕ መልሲ ብምምላስ ጥራይ ዘይኮነስ ብሉጻት ሕቶታት ብምሕታት’ውን እዩ።

እንሓንሳእ ነገራት ኣመና ይኸብዱና እዮም። እቲ ክብደቶም ከኣ ኣብ ምልዋጦም’ውን እዩ ዝረአ። ንእንደልዮ ነገር ይኹን ስራሕ ዘይክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ሰባት ከምቲ እንደልዮም ክኾኑልና ኣይክእሉን ይኾኑ። እንሓንሳእ’ውን ንሕሉፍ ክንርስዕን ክንድምስስን ኣኻእሎ ይሰኣነና እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዞም ነገራት ዘለና ኣረኣእያ ክንልውጥን ናብ ቅድሚት ክንስጉምን ዘጸግመና ኣይኮነን። እዚ ከኣ፡ ንነገራት ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ከነውጽኦም ሓጊዙ፡ ኪኖ’ቲ ክንቆጻጸሮ ዘይከኣልና ሽግራትናን ጸገማትናን ክንዓቢ፡ ህይወትና ከነጸብቕን የብቅዓና።

እምበኣርከስ ነዚ ዘለናዮ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ከም መበገሲ ሓድሽ ህይወት ንወስዶ እንተደኣ ሃሊና፡ ልዕሊ ማንም ግዜ ብዛዕባ ህይወትና እነልዕሎም ሕቶታት ሕጂ እዩ ዝኸውን። ካብ ገምጋም ሕሉፍና ተበጊስና ሓድሽን ብሉጽን ህይወት ንምንጻፍ፡ ንኣረኣእያና ዝልውጡን ናብ እወታዊ ህይወት ዝመርሑን ንገዛእ ርእስና ክንሓቶም ዝግባኣና ሕቶታት እንታይ እዮም? ንገለ ውሑዳትን ኣገደስትን ካብቶም ብዙሓት እስከ ንረአ።

ነቶም ብተደጋጋሚ ዘጨንቑኒ ዘለዉ ሓሳባት ፈጺመ እንተዝሓኮም፡ ከመይ ዓይነት ሰብ ምኾንኩን እንታይ ምረኣኹን? ንኣብ ህሉው ኩነታትና ዘሎ ኣረኣእያና’ኸ ብኸመይ ምለወጦ? ንገዛእ ርእስናን ካልኦትን ብፍሉይ’ዶ ምሓዝናዮም? እንታይ’ከ ምተሰማዓና? ንህይወትና ብኸመይ ምተጓዓዝናያ? እንታይ’ከ ምኸሰብና…? ኢልና ምሕታት፡ ነቶም ትማሊ ንኣእምሮና ዝረበሽዎ ኣሉታውያን ሓሳባት ካብ ምድጋም ምጥንቃቕ ማለት እዩ። ከምኡ ምግባርና(ንዘጨንቑና ሓሳባት ምውጋድ) ከኣ፡ ህይወትና ጌና ከይበጻሓቶ ንእትኾኖ ክንቀርጽ የኽእለና።

ጭንቀት እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ህሉው ግዜና እዩ። ብዘይካ ንሓጎስና ሰሪቑ ግዜና ከጥፍኣልና ከኣ፡ ካልእ ወላሓንቲ ዝገብሮ ቁም ነገር የብሉን። ኣብ ምጭናቕ እነሕልፎም ግዜያት፡ ንዘይንደልዮም ነገራት ከም እንሓስብን እንቐርጽን እዮም ዝገብሩና። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ፡ ወትሩ ምሳና ዝነብር ውሽጣዊ ሰላም ምህላውና ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ውሽጣዊ ሰላም፡ ብደጋዊ ነገራት ዝጽሎ ዘይኮነስ ካብ ውሽጥና ዝምንጩ ኮይኑ፡ ጭንቀትና ኣወጊድና ናብ ገዛእ ርእስና ከም እንማረኽ እዩ ዝገብረና። ንህሉው ኩነታትና ምቕባልን ኣብኡ ምንባርን እምበኣር፡ንዘለዉና ብደሆታትን ዕድላትን ብግቡእ ክንፈልጥን ክንምርምርን ሓጊዞም፡ ይልውጡናን የዕብዩናን። እቲ ዝዓበየ ንጭንቀትናን ኣሉታዊ ኣረኣእያናን ዘዕኑ መሳርያ እንተደኣሃልዩ፡ ካ ብ ሓድሕድ ሓሳባትና ክ ን መ ር ጽ ምኽኣል እ ዩ ።

ሓጎስ፡ ካብቶም ንጽቡቖም ክርእዩን ከለልዩን ዘይክእሉ ሰባት እያ እትሕባእ። ህይወት፡ ናብ ብዙሓት ኣሉታውያን ነገራት’ኳ ትስንድወና እንተኾነት፡ እወታዊ ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ብምዝውታር ኢና ህይወትና እነጸብቕ።

ዘለዉና ሓሳባት፡ ክሳዕ ዝሓሰብና እንተሓሰብናዮም ዝውድኡ ኣይኮኑን። ክሳዕ ብህይወት ዘለና ንዘልኣለም እዮም መቓልሖም ከስምዑ ዝነብሩ። ስለዝኾኑ፡ ብጥንቃቐን ብምስትውዓልን ክንመርጾም ይግባእ። ኣብ ሓደ ግዜ ሕጉሳት፡ ፈጠርቲን ፍሱሃትን ክንከውን ከኣ ምኽኣል። ምኽንያቱ ኣእምሮና ኣብ ኣሉታዊ ዘይኮነስ፡ ኣብ እወታዊ ሓሳባት ዘዚና ኣብ እንርከበሉ ግዜ እዩ ዝያዳ ብግቡእን ውጽኢታውን ስራሕ ዝሰርሕ። ስለዚ ከኣ ኢና እናሻዕ፡ ካብቲ ናይ ብሓቂ ዝደልዮ ብዙሕ፡ ኣብ ምንታይ ነገራት ብዝያዳ መተኮርኩ? ኢልና ክንሓትት ዝግባእ።

ከም ቀደምና ከይመርመርናን ከይመመናን ሃንደራእ ኢልና ናብ ግብረ-መልሲ ንጎዪ እንተደኣ ሃሊና፡ ዝግ ኢልና ምሕሳብ ከድልየና እዩ። ሕጂ’ውን እሱራት ናይ ሕሉፍና’ዶ ወይስ ዳህሰስቲ መጻኢና ኢና ክንከውን ንደሊ፡ ናይ ገዛእ ርእስና እንኮ ምርጫ እዩ ዝውስኖ። ኣብ ኣእምሮና ዝዝምቢ ዘሎ ሓሳባት ክንቆጻጸሮ ከኣ፡ ንጡፍ ንቕሓት መስርሕ ናይ ሓሳባት ከነማዕብል ኣለና። ነዚ ንምግባር ድማ፡ ህድእ ኢልና ኣዕሚቚና ብምስትንፋስ ንኣእምሮና ነጻ ምግባር እዩ። ሽዑኡ ኣእምሮና ንለውጢ ቦታ ፈጢሩ ሓድሽ ነገር ንኽቕበል ድሉው ይኸውን።

ካብ ኣብ ሓሳባትናን ስምዒታትናን ዘለና ንቕሓት ተበጊስና ኢና ንኣረኣእያና ብንቕሓት ከነዕብን ከነደንፍዕን እንኽእል። እዚ ድማ ካብቲ ንድሕሪት ዝጎተና ዝነበረ ሃዋሁ ኣንጻሩ ተሳሒብና ናብቲ ተስፋናን ሃንቀውታናን ከነንሳፍፍ የኽእለና።

ኵሉ ግዜ ናብዚ ሓቂ’ዚ ዛዚና ምስ እንሰርሕ’ምበኣር እዩ ተስፋኦም ክርእዩ ዘይክእሉ ሰባት’ምበር፡ ተስፋ ዘይብሎም ኣጋጣሚታት ከምዘየለዉ ዝርዳኣና። ከምዚ ንምዃንን ከምኡ ንምርካብን’ምበኣር ወትሩ፡ ካብ ከይሓሰብኩን ከይመርመርኩን ናብ ግብረ-መልሲ ምጉያይ ሓሊፈ፡ ብኸመይ’የ ካብ ንጹርነትን ሓይልን ተበጊሰ ክምልስ ዝኽእል? ኢልና ንገዛእ ርእስና ምሕታት የድሊ።

ብኸመይ ኢና ዝኾነ ነገር ከይከሰርና ንነገራት ክንገድፍ ንኽእል? ብርግጽ፡ ኣብ ህይወትና ወላሓንቲ ከይከሰርና ብዙሕ ነገር ክንገድፍ ንኽእል ኢና። ከምኡ ክንገብር ምስ እንኽእል ከኣ’ዩ ዕብየት ዝመጽእ። ንዝኣረጉ ኣተሓሳስባታትናን ባህሪናን ምግዳፍ፡ ሓደስቲ ነገራት ክንፈጥርን ክንውንን የብቅዓና። ከም ሓድሽ ዕድል ምኽፋት ማለት እዩ። ንዘይሰርሕ ኣገባባት ምግዳፍ ከኣ ዘስርሕ ሜላ ንምፍጣር መንገዲ ይኸፍት።

ንዝኾነ ሓቚፍናዮ እንነብር ነገር፡ ካብ ምግዳፉ ንላዕሊ ዘቐንዙ እንተኾይኑ፡ ምግዳፉ ጥራይ እዩ እቲ ኣማራጺ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ነቶም ንድሕሪት ዝመልሱናን ኣብ ድሕረት ዘንብሩናን ልማዳት፡ ባህርያትን ኣተሓሳስባታትን ክሳዕ ዘይገደፍና፡ ኣብ ዕብየትን ብልጽግናን ዘሳግር ውቅያኖስ እናሓንበስና ንቕድሚት ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብቲ ባሕሪ እንተደኣ በጺሕና ግን፡ ኣብ ኣንጻር ገማግሙ ኴንና፡ ነቶም ዝኣረጉ ነገራትና ከነማዕድዎም ንበቅዕ። ሓደ ናብኡ ዘብቅዓና መስርሓት ከኣ፡ እቕረ ምባል እዩ። ንገዛእ ርእስናን ካልኦትን። እዚ ከኣ’ዩ፡ ኣብቲ መወዳእታ መጀመርታ ከምዘሎ ዘረጋግጸልና።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com