Friday , July 12 2024

ስለምንታይ ቈርበትና ይዓጥር?

ቈርበትና ብኽልተ ቀጸላታት ዝቖመ’ዩ። ግዳማዊ (Epidermis)፡ ውሽጣዊ (Dermis) ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ። ኣብ ግዜ ንእስነት ቈርበትና ልሙጽን ዝተወጠረን’ዩ። ዕድመ እናደፋእና ኣብ እንኸደሉ ግዜ ግን፡ ግዳማዊ ቀጸላ ቀስ ብቐስ ክዓጥርን ክጨማደድን ንርእዮ። ቀንዲ ምኽንያት ናይ’ዚ ድማ፡ ዕድመ እናደፋእና ምስ እንኸይድ እቲ ንቘርበትና ወጢሩ ዝሕዝ ኮሌጅን ዝተባህለ ፕሮቲን ስለ ዝዳኸም ከምኡ’ውን፡ እቶም ንላዕለዋይ ክፋል ቈርበትና ዘቚሙ ካብ’ቲ ውሽጣዊ ቀጸላ ቈርበትና ዝምንጭዉ ዋህዮታት እናወሓዱ ስለ ዝኸዱ’ዩ።

ብተወሳኺ፡ እቶም ንቈርበትና ንኽውጠርን ንኽልስልስን ዝሕግዙዎ ስብሓዊ ጽክታት ቁጽሮም ምስ ዕድመ እናወሓደ ይኸይድ’ሞ፡ እቲ ንሳቶም ዝህቡዎ ጥቕሚ’ውን ይውሕድ። በዚ መጠን ቈርበትና ይነቅጽ። ምጭምዳድ ናይ ቈርበትና ግን፡ ብዝያዳ ኣብ ገጽና’ዩ ዝፍለጥ። እዚ ዝዀነሉ፡ ገጽና ምስ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣየር ብቐጻሊ እስር ፍትሕ ስለ እነብሎ’ዩ። እዚ ምንቅስቓስ’ዚ፡ ነቲ ምጭምዳድ ዝያዳ’ዩ ዘቀላጥፎ። ሓዘን፡ ሕርቃን፡ ሓጐስ . . . ወዘተ. ዝኣመሰሉ ኩነታት ምስ ዘጋጥሙና’ውን፡ ስምዒትና ኣብ ገጽና ይንበብ’ዩ። እዚ ኸኣ፡ ነቲ ምዕጣር ኣዝዩ የቀላጥፎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com