Friday , July 12 2024

ንዓለምና ዝቐየሩ ምህዞታት

ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዓለምና ዝቕልቀሉ ዘለዉ ሓደስቲ ምህዞታትን ርኽበታትን መበገሲኦም ካብ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ምዃኑ ኩላትና ንሰማምዓሉ ሓቂ እዩ። እዞም ካብ ግዜ ጥንቲ ኣትሒዞም ዝተራእዩ ምህዞታት፡ ሎሚ መበገሲ ሓያሎ ምህዞታት ብምዃን ህይወትና ብዝቐለለ መንገዲ ንኽንመርሕ ኣኽኢሎምና ይርከቡ። እዞም ስዒቦም ተዘርዚሮም ዝርከቡ ርኽበታትን ምህዞታትን ንዓለምና ዝቐየሩ መሰረታውያን ምህዞታት እዮም፦

 => ፐንሲሊን (Penicillin);- ፐንሲሊን ብወዝቢ ካብ ዝተረኽበ ነጥበ መቐይሮ ምህዞ ናይ ዓለምና እዩ። ኣሌክሳንደር ፍለሚንግ ኣብ ምስራሕ መድሃኒታት እዩ ዝነጥፍ ዝነበረ። ንፐንሲሊን ግና ብምርምር ኣይኮነን ረኺቡዎ። ንሱ ተበላሽዩ ኢሉ ኣብ ዝጐሓፎ መግቢ ብባክተርያ ዝተኸበ ሰበባ ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ፐንሲሊን ክግደስ ዝጀመረ። ኣብዚ እዋንዚ ፐንሲሊን ጸረ-ነፍሳት መድሃኒት ኮይኑ ሓያሎ ሕሙማን ከድሕን ይርአ ኣሎ።

 => ኮካ ኮላ (coca cola);- ካርቦን ትሕዝቶ ዘለዎም ዓይነታት ልስሉስ መስተ፡ ጽምኢ ደቂ ሰባት ኣብ ምርዋይ ልዑል ግደ ስለ ዘለዎም ብደቂ ሰባት ኣዝዮም ተሃረፍቲ ኮይኖም ንረኽቦም – ሓደ ካብኦም ኮካ ኮላ እዩ። ብርግጽ ኮካ ኮላ ኮነ ኢልካ ኣይኮነን ተማሂዙ። 1880ታት ጆን ፐምበርቶን ዝተባህለ ፋርማሲስት፡ ካብ ኮካን ነቢትን ዝተረኽበ ጽማቚ ሓዊሱ ከም ፈውሲ ሕማም ርእስን ነርቭታትን ናብ ዕዳጋ ብምውራድ ይሸጦ ነይሩ። ኣብ 1885 ፐምበርቶን ነቲ ኣልኮል ምሻጥ ብወግዒ ከቋርጾ ተራእዩ። ካርቦን ምስ ዘለዎ ማይ ብምሕዋስ ኮካ ኮላ ከም ዝመሃዝ ብምግባር ድማ ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ።

Top of Form

Bottom of Form


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com