Friday , July 12 2024

ፍልልያትና ዝፈጥሮ ፍሉይነት ህይወት

ኵልና ሰባት ዝተፈላለና ኴንና ምፍጣርና ጣቋ ኣለዎ። መልክዕና ጥራይ ዘይኮነስ፡ ባህሪና፡ ትሕዝቶና፡ ኣተሓሳስባናን ኣረዳድኣናን፡ ድሌታትናን ሕልምታትናን ወዘተ ዝተፈላለየ ምዃኑ ከኣ’ዩ ንዓለም መቐረት ዝህባ። ሓደ ዓይነት ነይርና እንተ ንኸውን፡ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢ፡ ክንስምዕን ክንምኮርን ፍጹም ኣይምኸኣልናን። ዓለም መለሳ ዘይብላ ሓደ ዓይነት ኮይና ከኣ፡ መቐረታ ሃሲሱ ዕምራ ምሓጸረ። የግዳስ ነዚ ሓቂ ብምጒሳይ ሰባት ልክዕ ከማና ክኾኑ ወይ ከኣ ልክዕ ንካልኦት ክንመስል ክንጽዕር ኢና ንርአ።

ካብዚ ብምብጋስ ከኣ እያ ሓንቲ መምህር ንተማሃሮኣ ብዛዕባ ፍሉይነትና ዘምጽኦ ፍሉይነት ህይወት ክትምህር ዘንቀደት። ነቶም ተማሃሮ ሓደ ብሓደ ንቕድሚት እናውጸአት፡ ፍሉይነቶም ንዓኣን ነታ ክፍልን ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምንባሩን ፍሉይነት ህይወት ከም ዝፈጠረን ገለጸትሎም። ቀጺላ ከኣ ብወርቃዊ ቃላት፡ “እንታይነተይ ፍልልይ ይፈጥር” ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ሰማያዊ ሽልማት ሸሪጥ (ሪበን) ኣብ ክሳዶም እናኣእተወት ሸለመቶም።

እቲ ነገር ግን ኣብኡ ዘብቅዕ ኣይነበረን። ብሕብረተሰብን ከባብን ዝግበር ተፈላጥነትን ተቐባልነትን ማዕረ ክንደይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ከርእዩ ዕዮ ገዛ ሃበቶም። ንነፍሲ ወከፎም ከም ናቶም ሰሰለስተ ብወርቃዊ ቃላት “እንታይነተይ ፍልልይ ይፈጥር” ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ሰማያዊ ሽልማት ሸሪጥ (ሪበን) ብምሃብ ይግበኦም’ዩ ንዝበሉዎም ሰባት ክህብዎም’ሞ፡ እቲ ተግባር እንታይ ጽልዋ ከም ዘሕደረ፡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ጸብጻቦም ጽሒፎም ክመጹ ኣዚዛ ኣፋነወቶም።
 ሓደ ካብቶም ተማሃሮ፡ ናብ ሓደ ኣብ ትምህርቱን ኵሉ ምንቅስቓሳቱን ብሞራል ንዋትን ገንዘብን ብዙሕ ዝሕግዞን ዘተባብዖን ዝነበረ ጎረቤቱ ብምኻድ፡ “ንስለ’ቲ ሕያውነትካ፡ ሰብኣውነትካን ፍቕርኻን ኣዝየ እየ ዘድንቐካ፡” ብምባል ካብተን ሰለስተ ሽልማት ሸሪጥ ሓንቲ ናብ ክሳዱ ኣእተወሉ። ቀጺሉ ከኣ ኵሉ’ቲ መምህሮም ዝሃበቶም ዕዮ ገዛ ዘርዚሩ ብምንጋር፡ ንሱ’ውን ብወገኑ ይግበኦ’ዩ ዝበሎ ሰብ ተመሳሳሊ ሽልማት ክህብን፡ እንታይ ጽልዋ ከምዘሕደረ ከኣ ጸብጻቡ ክህቦን ተላብዩ ነተን ዝተረፋ ሽልማት ሸሪጥ ኣረኪቡ ናብ ገዝኡ ኣምርሐ።

እቲ ሰብኣይ ነቲ ሓሳብ ብዙሕ እናኣድነቐን እናተገረመን፡ እቲ ሽልማት ንመን ይግበኦ ብዙሕ ክሓስብ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ከኣ እታ ሽልማት ንመን ከም ዝህባ ውሳኒኡ ደምደመ። ነቲ ብኵለንትናኡ ሞዴሉ ዝኾነን ብብልሑን ስርሑን ብዙሕ ዘድንቖሓላፊኡ።

ነቲ ሽልማት ሸሪጥ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓላፊኡ ኣምረሐ። ሓላፊኡ ልዕሊ’ቲ ምኽንያት ምምጻእ ናይ ሰራሕተኛኡ ንላዕሊ ነቲ ኣብ ኣእዳዉ ጨቢጡዎ ዝነበረ ሽልማት ሸሪጥ ብምትኳር ቃል ከየውጸአ ቀው ኢሉ ጠመቶ። ሰራሕተኛ ሰብኣይ ንኵሉ’ቲ ዘጋጠመ ዛንታ’ቲ ተማሃራይ ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ ከኣ፡ ኣብ ህይወቱ ካብኡ ብዙሕ ከምዝተማህረን ብዙሕ ከምዝተጠቕመን ብምግላጽ፡ ከም መርኣያ ኣድናቖቱ ክሽልሞ ከም ዝወሰነ ድሕሪ ምሕባር ሓንቲ ሽልማት ሸሪጥ ናብ ክሳዱ ብምእታው፡ ነታ ዝተረፈቶ ሓንቲ ሽልማት ሸሪጥ ከኣ ንሱ’ውን ብተመሳሳሊ ንዘድንቖ ክሽልም ሓቢሩ ተሰናበተ።

እቲ ሓላፊ በቲ ኩነታት ብዙሕ ክድነቕ ጀመረ። ብዙሕ ከኣ ሓሰበ። ብዛዕባ ህይወቱ ስድራኡን ሰራሕተኛታቱን ብዙሕ መርመረ። ነታ ኣብ ኢዱ ዘላ ሽልማት ሸሪጥ ከኣ ንመን ከም ዝህባ ኣብ ከቢድ ፈተና ተሸመመ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከኣ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወጺኡ ናብ ገዝኡ ኣምረሐ።
 ገዛ ምስ ኣተወ ብቐጥታ’ዩ ናብቲ ወዲ 14 ዓመት ወዱ ኣምሪሑ። ወዱ ሓድሽ ነገር ይርኢ ምንባሩ ብኣንክሮ’ዩ ዝጥምቶ ዝነበረ። ብዝኾነ ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ብምባል፡ እታ መዓልቲ ሓደ ኣዝዩ ዘስተንክር ፍጻመ ከም ዘርኣየቶ ንዅሉ ዘጋጠሞ ብዝርዝር ብምግላጽ፡ እቲ ሰራሕተኛኡ“ሞዴለይ” ኢሉ ምግላጹ ኣዒንቱ ከፊቱ ብዙሕ ተሸፊኑዎ ዝነበረ ነገራት ክርኢ ከምዘብቅዖ ኣዕለሎ።

“ንመን ዝያዳ ከም ዘድንቖን ዘኽብሮን ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ከኣ፡ ድሕሪ ኣዴኻ እቲ እንኮ ሓበነይ ንስኻ ምዃንካ በሪሁለይ፡” ብምባል ነታ ዝተረፈት ሽልማት ሸሪጥ ካብ ጁብኡ ብምውጻእ ናብ ክሳድ ወዱ ኣእተዋ።

ወዱ ቃላት ከየውጽአ በተን ንብዓት ቋጺረን ጨምጪመን ዝነበራ ኣዒንቱ ንኣቦኡ ጠመቶ። ኣቦኡ ብክልተ ኣእዳዉ ንመንኩብ ወዱ ሒዙ፡ “ዝወደይ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ስለዝሃልኽን ዝደክምን፡ ዝግባኣካ ፍቕርን ኣልያን ክገብረልካ ከም ዘይጸናሕኩ ሎሚ’ዩ ዝያዳ በሪሁለይ። እንተኾነ ሎም መዓልቲ፡ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ኢለ ማዕረ ክንደይ ከም ዘፍቅረካን ዘድንቐካን ክገልጸልካ ዘብቅዓኒ መምህሩ ዝደረኸቶ ሓደ ክንዳኻ ንእሽቶ ተማሃራይ እዩ፡” በሎ።

 ኵሉ ነገር ዝተሓዋወሶ ወዱ ምዝራብ ስኢኑ ብብኽያት ተነኽነኸ። ኵሉ ኣካላቱ ከኣ ክንቀጥቅጥ ጀመረ። ካብቲ ደኒኑዎ ዝነበረ ቅንዕ ኢሉ ናብ ኣቦኡ ብምቕናዕ፡ “ባባ ቅሩብ እንተትዱንጊ ነይርካ ብህይወት ኣይምረኸብካንን ነይርካ። ኣብዚ ገዛ ብሰንኪ’ቲ ኣነን ኣደይን ፍቕርኻ ምስኣንና ተበሳጭየ ነብሰ ቅትለት ክፍጽም እናተደናደንኩ ኢኻ መጺእካ ተኣምራት ተርእየኒ ዘለኻ፡” በሎ።

ምንጪ:  internet


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com