Tuesday , July 16 2024

ሓደጋ ነትጒ፡ ኣብ ማእከል ስቶክሆሎም

ኣብ ሓደ ኣብ ማእከል ስቶክሆሎም ዝርከብ ናይ ንብረት ትካል፡ ነትጒ ብምግጣሙ፡ ፖሊስ ኣብ ከባቢ ሰዓት 8:20 ቅ.ቐ. ሓበሬታ ከምዝመጾን ንጠንቂ ናይቲ ነትጒ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከምዘየለ፡ ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ።

ፖሊስ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ትካላትን ናይ ንግዲ ቦታታትን ብምኻድ፡ ሓበሬታታት ንምእካብ፡ ይሓትት ከምዘሎ ብተወሳኺ ድማ፡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ካሜራታት ይፍትሽ ከምዘሎን ብመንገዲ ወሃብ ቃል ፖሊስ ስቶክሆሎም፡ ፔር ፋሃልስትሮም፡ ኣቢሉ ሓቢሩ።

ክሳብ ሕጂ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ኣብ ልዕሊ ጎርባብቲ ኣባይቲ ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ዝተረኽበ ጸብጻብ ከምዘየለ ክፍለጥ እንከሎ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ተወሳኺ ሓደጋ ከምዘየለ፡ ፖሊስ፡ ኣረጋጊጹ ኣሎ።

ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ፖሊስ፡ ኣብቲ ከባቢ ክህሉ ስለዝኾነ፡ ዝኾነ ምስዚ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ሓበሬታ ይኹን ስክፍታ ዘለዎ ሰብ፡ ኣብቲ ቦታ ምስ ዘለዉ ኣባላትና ክራኸብ ከምዝኽእል፡ ፋሃልስትሮም፡ ኣዘኻኺሩ።  


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com