Breaking News

ስራሕን ቁጠባን

ሰሙናዊ ጸብጻብ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት

ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን፡ 384 ሽሕ ሰባት፡ ስራሕ ኣልቦ ምዃኖምን እዚ ድማ 7.4% ካብቲ ሰራሒ ዓቕሚ ምዃኑ መዝገባት ኣርቤትስፎርሜድሊንየን ገሊጾም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን፡ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት፡ 7.5% ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ብምውሳኽ ሓቢሩ። ዝሓለፈ ሰሙን፡ 9040 ሰባት፡ ስራሕ ክጅምሩ እንከለዉ፡ 980 ድማ ስሩዕ …

Läs mer »

ብሰንኪ ወሰኽ ጠለብ ነዳዲ፤ ዋጋታት ይንህሩ

ጠለብ ነዳዲ ይውስኽ ምህላዉ፤ ጸብጻባት ኣህጉራዊ ማዕከን ጸዓት ገሊጾም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ 84 ዶላር በጺሑ ከምዝነበረን፤ ትማሊ ሓሙስ፤ ድማ ናይ 1% ወሰኽ ከምዘርኣየን እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዝተራእዩ፤ እቲ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ይንገር። ኣብዚ ዓመት፤ መጠን ጠለብ ነዳዲ፤ መዓልታዊ 96.3 ሚልዮን በርሚል …

Läs mer »

መጠን ዝቕባበ ክሮነር፡ ክልዕል ምዃኑ ይግመት

መጠን ዝቕባበ ባጤራ ክሮነር፡ ምውሳኽ ከርኢ ምዃኑ ብሪክስባንክ ዝተመዘዘ፡ ካንታር ፕሮስፐራ፡ ዘካየዶ ዳህሳስ ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ብመሰረት መሐበሪ ዋጋታት ዕድጊ (konsumentprisindex)፡ ገምጋማት ዝቕበባ ናይዚ ዓመት፡ ክሳብ 2% ክበጽሕ ከምዝኽእሉ ይሕብሩ። ኣብ ወርሒ መስከረም፡ እቲ ገምጋም፡ 1.7% ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተረኽቡ ገምጋማት ዝቕባበ ናይ ክልተ ዓመት፡ …

Läs mer »

መበል 36 ሰሙን: ሰሙናዊ ጸብጻብ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት

ክሳብ ካልኣይ ሰሙን ናይ ወርሒ መስከረም ዘሎ ግዜ፤ 646 ሰባት፤ ስራሕ ናይ ምቁራጽ መጠንቀቕታ ክወሃቦም እንከሎ፤ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ስራሕ ከምዝተቖጽሩ ቤት ጽሕፈት ኣርቤፎትስርሜድሊንየን ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ኣብ መበል 36 ሰሙን፤ 8762 ሰባት ስራሕ ኣልቦ ምዃኖም ብምምዝጋቦም ንብዝሒ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ናብ 397,660 ክብ ብምባል …

Läs mer »

መንግስቲ ሽወደን፡ ንድጎማ ዕዳጋታት ስራሕ፡ ቢልዮናት ክሮነር ሰሊዑ

መንግስቲ ሽወደን፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት፡ ንዕዳጋታት ስራሕ ንምስሳን ብምባል፡ ኣስታት 8 ቢልዮን ክሮነር ሰሊዑ ከምዘሎ ሚኒስተር ዕዮ ሽወደን፡ ኤቫ ኖርድማርክ፡ ኣብ ዘካየደቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ገሊጻ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ። ካብቲ ተሰሊዑ ዘሎ መጠን ገንዘብ፡ 2,5 ቢልዮን ክሮነር ንደለይቲ ስራሕ ክምደብ ምዃኑ፡ 1.2 ቢልዮን ክሮነር ድማ ስራሕ ንምድላይ ኣገልግሎት ዝህባ …

Läs mer »

ሰሙናዊ ጸብጻብ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ 11,394 ሰባት፡ ሓደስቲ ስራሕ ኣልቦ ከምዝኾኑን 9,981 ሰባት ድማ ስራሕ ዝጀመሩ ከምዝኾኑ መዛግብቲ ቤት ጽሕፈት ኣርቤትስፎርሜድሊንየን ሓቢሮም ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣቃሊሑ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ብዝሒ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት፡ 400,117 ብምብጽሑ፡ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 7.7% ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣመልኪቱ። ብዝሒ ናይቶም ስራሕ ኣልቦ …

Läs mer »